DÒNG TIỀN KỂ 1 CÂU CHUYỆN KHÁCH-CASH FLOW TELLS ANOTHER STORY UPDATE MAY 13 2020

by finandlife13/05/2020 16:57

Tags: ,

Psychology

Lợi nhuận sau thuế và giá trị hợp lý vốn cổ phần nhóm ngân hàng thương mại tiếp tục tăng trưởng trong quý 1/2020-Net Profit After Tax and Fair Equity of Commercial Bank Sector keep going up in the first quarter of 2020

by finandlife09/05/2020 16:13

Lợi nhuận sau thuế và giá trị hợp lý vốn cổ phần nhóm ngân hàng thương mại tiếp tục tăng trưởng trong quý 1/2020, nhưng theo đó, rủi ro cũng đang tăng lên.

===

Net Profit After Tax and Fair Equity of Commercial Bank Sector keep going up in the first quarter of 2020, but the risk has increased too.

FINANDLIFE

Tags: ,

Economics | StockAdvisory

DÒNG TIỀN KỂ 1 CÂU CHUYỆN KHÁCH-CASH FLOW TELLS ANOTHER STORY

by finandlife09/05/2020 06:53

Tags: ,

Psychology

Market capitalization fell too fast compared to Fair Equity_Update to May 05

by finandlife06/05/2020 18:26

Note: Update 600 companies which are listing on HSX, HNX and UPCOM, exclude bank, securities company, and insurance company.

Tags:

StockAdvisory

GÍA CỔ PHIẾU ĐÃ PHẢN ÁNH ĐẦY ĐỦ SUY GIẢM TRONG GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐẾN HẾT Q1/20-The stock price fully reflects the level of decline in corporate valuation

by finandlife03/05/2020 13:21

Giá cổ phiếu đã phản ánh đầy đủ mức độ suy giảm trong định giá doanh nghiệp tính tới hết quý 1/2020. Lần đầu tiên kể từ 2017, giá cả toàn bộ thị trường về dưới giá trị doanh nghiệp.

Dựa trên báo cáo tài chính hơn 500 doanh nghiệp niêm yết và UPCOM không bao gồm ngân hàng, bảo hiểm, và các công ty chứng khoán, giá trị doanh nghiệp sụt giảm 5% trong quý 1/2020 so với quý 4/2019. Nếu giả định Dịch COVID-19 sẽ tiếp tục ảnh hưởng kinh doanh làm giảm giá trị doanh nghiệp thêm 5% trong quý 2 và 5% trong quý 3, nhịp độ sản xuất kinh doanh quay về mức bình thường từ quý 4, thì giá cổ phiếu hiện tại vẫn còn bị áp lực suy giảm 8 đến 10% trong thời gian tới.

Lưu ý: giả định trong giai đoạn này rất dễ bị thay đổi, do diễn biến dịch bệnh vẫn rất khó lường.

===

The stock price fully reflects the level of decline in corporate valuation by the end of the first quarter of 2020. For the first time since 2017, the entire market capitalization is below the fair equity value.

Based on the financial reports of more than 500 listed companies and UPCOM excluding banks, insurance, and securities companies, the value of businesses dropped by 5% in Q1 / 2020 compared to Q4 / 2019. If we assume that the COVID-19 epidemic will continue to affect the business, reducing the value of the business by 5% in the second quarter and 5% in the third quarter, then the stock price will be still under pressure to decline 8 to 10% in the next coming months.

Note: the assumption in this period is easy to be changed because of COVID 19.

 

GDP growth 6.5%

FINANDLIFE

Tags:

Economics | StockAdvisory | Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu