NGÀNH NGÂN HÀNG|NỢ XẤU GIẢM, CASA TĂNG

by finandlife04/04/2021 08:45

Tags:

Economics

DÒNG TIỀN RÒNG TIẾP TỤC ĐẨY VÀO THỊ TRƯỜNG

by finandlife22/03/2021 09:19

Tags:

Economics | Psychology

FPT TELECOM (UPCOM: FOX) KẾ HOẠCH 2021 TĂNG TRƯỞNG, CỔ TỨC LỚN

by finandlife15/03/2021 09:32

Doanh thu 12.700 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế 2.380 tỷ đồng

Chia cổ tức 3000 đồng/cổ phiếu

Chia 20% cổ phiếu thưởng

Nếu hoàn thành kế hoạch 2021, Fair Equity của FOX ước đạt 28.500 tỷ đồng, cao hơn 55% giá được chào bán hiện tại.

 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

YẾN SÀO KHÁNH HÒA (UPCOM: SKV)|WHY DONT BUY SOME?

by finandlife11/03/2021 14:45

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 87 tỷ đồng, doanh thu 1838 tỷ đồng.

Doanh nghiệp yến sào đứng đầu Việt Nam, liên tục tăng trưởng. Giá trị vốn chủ sở hữu xứng đáng hơn 1,300 tỷ đồng, nhưng chỉ được bán với giá 550 tỷ đồng.

Chính sách cổ tức tiền mặt tốt, tỷ lệ chia ổn định ở mức 68% trên thu nhập kiếm được, suất sinh lãi cổ tức đạt 11%/năm.

============

Profit after tax in 2020 is 87 billion dong, revenue is 1838 billion dong.

This is the biggest nests enterprise in Vietnam. Fair equity is more than 1,300 billion, but is sold at 550 billion dong.

Good cash dividend policy with stable pay-out ratio at 68%, dividend yield at 11% / year.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

DÒNG TIỀN RÒNG TIẾP TỤC CHẢY VÀO CHỨNG KHOÁN

by finandlife09/03/2021 17:02

Trái ngược với nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng những phiên gần đây, thị trường được nâng đỡ rất tốt từ nhà đầu tư trong nước. Dòng tiền tổng hợp vẫn tiếp tục vào ròng chứ chưa đội nón ra đi.

 

FINANDLIFE

Tags:

Economics

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu