VIETINBANK (HSX: CTG) CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG TMCP NHÀ NƯỚC RẺ NHẤT

by finandlife14/07/2023 11:12

Là một trong 3 ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước đang được niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM. CTG tạo ra 17 ngàn tỷ lợi nhuận sau thuế mỗi năm. Vốn chủ sở hữu đạt 113 ngàn tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ đạt hơn 15%.

Tổng dư nợ tín dụng đạt 1.3 triệu tỷ đồng, huy động từ cư dân gần bằng con số đó.

So sánh tương quan định giá và nợ xấu, CTG khá hấp dẫn. P/E chỉ đang ở mức 8.5 lần, trong khi đó BID là 11.8 lần; VCB 16.1 lần. P/B đạt 1.3 lần, trong khi đó, BID đạt 2.2 lần; VCB đạt 3.4 lần. Nợ xấu trên tổng dư nợ của CTG đang ở 1.3%, trong khi đó, BID 1.6% và VCB 0.9%.

Giá cổ phiếu VCB và BID tăng trưởng rất mạnh kể từ đầu năm, trong khi đó, CTG vẫn chưa tăng giá nhiều.

VCB tăng 31% YTD

BID tăng 22.4% YTD

CTG chỉ mới tăng 10% YTD

Investment Theme cho 2024 sẽ là các deal phát hành từ VCB và BID, là việc hoàn thành trích lập dự phòng cao từ CTG, sẽ giúp tăng lợi nhuận, và hỗ trợ tăng giá cổ phiếu.

Để quay về mức trung bình so với BID và VCB, upside của CTG là rất rộng, tiềm năng tăng giá có thể đạt 50%.

NOT BAD DEAL.

FINANDLIFE

Tags: , ,

Stocks

DISCLAIMER

I am currently serving as an Investment Manager at Vietcap Securities JSC, leveraging 16 years of experience in investment analysis. My journey began as a junior analyst at a fund in 2007, allowing me to cultivate a profound understanding of Vietnam's macroeconomics, conduct meticulous equity research, and actively pursue lucrative investment opportunities. Furthermore, I hold the position of Head of Derivatives, equipped with extensive knowledge and expertise in derivatives, ETFs, and CWs.

 

To document my insights and share personal perspectives, I maintain a private blog where I store valuable information. However, it is essential to acknowledge that the content provided on my blog is solely based on my own opinions and does not carry a guarantee of certainty. Consequently, I cannot assume responsibility for any trading or investing activities carried out based on the information shared. Nonetheless, I wholeheartedly welcome any questions or inquiries you may have. You can contact me via email at thuong.huynhngoc@gmail.com.

 

Thank you for your understanding, and I eagerly anticipate engaging with you on topics concerning investments and finance.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu