THACO 2018

by finandlife23/04/2018 08:54

Đặt kế hoạch kinh doanh 2018, doanh thu tăng trưởng 50%, lợi nhuận tăng trưởng 44%. 

ĐVT: tỷ đ 2017 2018KH
Tổng DT       55,268       82,953
DTT       49,648       73,548
LNG        9,165       14,078
DQM           125           819
LNST        4,898        7,075

Thị phần tiếp tục tăng, số liệu quý 1.18, thị phần đạt 43%.

Take off…

FINANDLIFE

Tags: ,

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

Blog của HUỲNH NGỌC THƯƠNG, chuyên viên
phân tích đầu tư chuyên nghiệp, hơn 12 năm kinh nghiệm phân tích đầu tư tại thị trường Việt Nam. Blog phục vụ cho mục đích lưu trữ, tham khảo thông tin và chia sẻ góc nhìn cá nhân (không đại diện cho tổ chức nơi tác giả đang làm việc). Tác giả không đảm bảo tính chắc chắn và không chịu trách nhiệm khi người sử dụng thông tin từ website cho hoạt động đầu tư, mua bán chứng khoán của mình.

 

LINKEDIN

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu