THACO 2018

by finandlife23/04/2018 08:54

Đặt kế hoạch kinh doanh 2018, doanh thu tăng trưởng 50%, lợi nhuận tăng trưởng 44%. 

ĐVT: tỷ đ 2017 2018KH
Tổng DT       55,268       82,953
DTT       49,648       73,548
LNG        9,165       14,078
DQM           125           819
LNST        4,898        7,075

Thị phần tiếp tục tăng, số liệu quý 1.18, thị phần đạt 43%.

Take off…

FINANDLIFE

Tags: ,

Stocks

Ngành xe 8 tháng 2017

by finandlife19/09/2017 13:23

FINANDLIFE

Tags: , , ,

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

Blog này phục vụ cho mục đích lưu trữ, tham khảo thông tin và thảo luận. Chúng tôi không đảm bảo tính chắc chắn và không chịu trách nhiệm khi người sử dụng thông tin từ website cho hoạt động đầu tư, mua bán chứng khoán của mình.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu