FPT TELECOM (UPCOM: FOX) QUÝ 3/2021 TĂNG TRƯỞNG >12% VS CÙNG KỲ

by finandlife26/10/2021 15:40

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ Q3/2021 đạt 449 tỷ, tăng 12.2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh trượt 12 tháng đạt 2,224 tỷ đồng. Tiền mặt ròng đạt 1,234 tỷ đồng.

Doanh nghiệp telecom đứng đầu Việt Nam, liên tục tăng trưởng. Giá trị vốn chủ sở hữu xứng đáng >45 ngàn tỷ đồng, nhưng chỉ được bán với giá 26 ngàn tỷ đồng.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

FPT TELECOM (UPCOM: FOX) QUÝ 2/2021 TĂNG TRƯỞNG 26% VS CÙNG KỲ

by finandlife29/07/2021 16:50

Lợi nhuận sau thuế Q2/2021 đạt 470 tỷ, tăng 26% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh trượt 12 tháng đạt 2,174 tỷ đồng. Tiền mặt ròng đạt 840 tỷ đồng.

Doanh nghiệp telecom đứng đầu Việt Nam, liên tục tăng trưởng. Giá trị vốn chủ sở hữu xứng đáng >40 ngàn tỷ đồng, nhưng chỉ được bán với giá 26 ngàn tỷ đồng.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

FPT TELECOM (UPCOM: FOX) CHỐT CHIA 20% CỔ PHIẾU THƯỞNG, UPSIDE CÒN RỘNG

by finandlife27/06/2021 21:44

Tags:

Stocks

FPT TELECOM (UPCOM: FOX) QUÝ 1 ĐẠT 2,915 TỶ DOANH THU, 443 TỶ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TĂNG LẦN LƯỢT 30% SO VỚI CÙNG KỲ 2020

by finandlife27/04/2021 13:13

Tags:

Stocks

FPT TELECOM (UPCOM: FOX) KẾ HOẠCH 2021 TĂNG TRƯỞNG, CỔ TỨC LỚN

by finandlife15/03/2021 09:32

Doanh thu 12.700 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế 2.380 tỷ đồng

Chia cổ tức 3000 đồng/cổ phiếu

Chia 20% cổ phiếu thưởng

Nếu hoàn thành kế hoạch 2021, Fair Equity của FOX ước đạt 28.500 tỷ đồng, cao hơn 55% giá được chào bán hiện tại.

 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu