TIỀN CHẢY VÀO SÀN CHỨNG KHOÁN HCM MẠNH CHƯA TỪNG CÓ

by finandlife09/12/2020 16:12

Nếu như chỉ cần 3000 tỷ đồng vào ròng sàn HCM đã đủ tạo nên 2017 mạnh mẽ, thì từ đầu 2020 đến nay, lượng tiền vào ròng đã đạt gần 6000 tỷ.

Sau 2 năm thấp điểm 2018 và 2019 (mỗi năm chỉ 1600 tỷ đồng).

Chỉ số tham lam sợ hãi cũng được đẩy lên tham lam quá mức, mức cao nhất kể từ tháng 3/2018.

 

FINANDLIFE

Tags:

Psychology

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu