Chỉ số đo mức độ bán cắt lỗ đang ở vùng cao nhất lịch sử

by finandlife26/03/2020 20:49

Áp lực gì đó đã khiến nhà đầu tư bán chấp nhận lỗ và thoát khỏi thị trường. Đo lường mức độ này cho thấy, hiện tại vượt cả giai đoạn suy giảm cực shock đầu 2018, và còn chưa có dấu hiệu dừng lại.

 

Cùng với đó, chỉ số tham lam sợ hãi đo tâm lý nhà đầu tư cho thấy tình trạng sợ hãi cùng cực, dữ liệu lịch sử cho thấy chỉ số này đang về vùng thấp nhất, cho thấy sự kinh hãi khủng khiếp. 

FINANDLIFE

Tags: ,

Psychology

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu