Lần đầu tiên sau nhiều năm, các doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu không tăng trưởng

by finandlife26/04/2019 12:27

Nếu như 2017, các doanh nghiệp đặt kế hoạch tăng trưởng 14% doanh thu, 2018 tăng trưởng 8.3%, thì đến 2019, con số này đang -0.5%. Đại hội cổ đông các doanh nghiệp lớn lý giải cho lý do chủ yếu đến từ lo ngại biến động bất thường thị trường trong năm qua (2018) cùng với diễn biến khó đoán cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Lưu ý: số liệu được tập hợp bởi tất cả doanh nghiệp niêm yết và UPCOM, không tính cổ phiếu ngân hàng, bảo hiểm và chứng khoán. Số liệu kế hoạch 2019, dựa trên 379 doanh nghiệp đã họp xong đại hội cổ đông 2019.

 

FINANDLIFE

Tags:

Economics

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am a Senior Associate – Investment at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 12 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu