Khủng long thức giấc 2018

by finandlife31/01/2018 08:51

Lợi  nhuận 2017 đạt 8k tỷ, tăng 100% cùng kỳ, đây là năm thứ 2 bank này duy trì tốc độ năm sau gấp đôi năm trước.

Thu nhập hoạt động liên tục tăng trưởng, tốc độ tăng thu nhập hoạt động quá cao so với chi phí hoạt động nên lợi nhuận trước dự phòng tăng năm thứ 4 liên tiếp, đạt hơn 11k tỷ năm 2017.

Chi phí dự phòng >3k tỷ, LNTT tăng mạnh

Sự giảm nhanh của chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt động góp một phần lớn tăng tính hiệu quả sử dụng vốn, ROE đạt 24% trong 2017, một con số rất cao trong lĩnh vực ngân hàng.

 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am a Senior Associate – Investment at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 12 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu