Quy định Margin 87/QĐ-UBCK

by Michael06/02/2017 13:05

Ngày 25/01/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 87/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán mới thay thế Quyết định số 637/QĐ-UBCK ngày 30/8/2011 về việc ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán và Quyết định số 09/QĐ-UBCK ngày 08 tháng 01 năm 2013 về việc sửa đổi Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2017.

Theo quyết định này, chỉ những chứng khoán niêm yết trên Sở GDCK đủ thời gian niêm yết từ 6 tháng trở lên mới được lựa chọn để được giao dịch kí quỹ. 

có thể hiểu trong thời gian tới các cổ phiếu giao dịch trên Upcom vẫn chưa được cấp margin, kể cả các cổ phiếu trong Upcom Premium.

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu vẫn được giữ nguyên so với quy định đã năm hành năm 2013, theo đó tỷ lệ ký quỹ ban đầu do công ty chứng khoán quy định nhưng không thấp hơn 50% và tỷ lệ ký quỹ duy trì không thấp hơn 30%. Trong trường hợp tỷ lệ ký quỹ của khách hàng thấp hơn tỷ lệ ký quỹ duy trì thì khách hàng phải bổ sung tài sản thế chấp trong vòng 3 ngày. Nếu khách hàng không bổ sung đúng thời hạn, CTCK có quyền bán chứng khoán thế chấp, nhưng trước khi bán CTCK phải thông báo cho khách hàng và sau khi bán CTCK gửi sao kê kết quả giao dịch bán chứng khoán thế chấp theo phương thức thỏa thuận bằng văn bản giữa CTCK và khách hàng.

Tổng dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ của một công ty chứng khoán không được vượt quá 200% vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán; --> MAX = 4.2k tỷ

Tổng mức cho vay giao dịch ký quỹ của công ty chứng khoán đối với một khách hàng không được vượt quá 3% vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán; --> MAX = 63 tỷ

Tổng dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ của một công ty chứng khoán đối với một loại chứng khoán không được vượt quá 10% vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán; --> MAX = 210 tỷ

Tổng số chứng khoán cho vay giao dịch ký quỹ của một công ty chứng khoán không vượt quá 5% tổng số chứng khoán niêm yết của tổ chức niêm yết. --> MAX = 5%*KLNY của 1 Cty.

--------------

Bảo lãnh:

- Giá trị bảo lãnh = 150%NAV

- Mỗi ngày được bảo lãnh 1 lần

- Maximum giá trị bảo lãnh hàng ngày cấp trưởng phòng Môi Giới = 20 tỷ 

Theo NDH

Tags:

StockAdvisory

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu