Thông tư 155/2015/TT-BTC có hiệu lực từ 1/1/2016

by finandlife23/12/2015 22:11

Gánh nặng công bố thông tin lên CTCK khi thông tư 155/2015/TT-BTC có hiệu lực

Vụ việc cổ đông nội bộ của JVC không công bố thông tin về việc bán cổ phiếu do việc bán được thực hiện để giải chấp cổ phiếu tại Công ty chứng khoán đã gây nhiều xôn xao trên dư luận trong thời gian vừa qua, do các văn bản luật hiện hành không có hướng dẫn chi tiết trong trường hợp này.

Tại Thông tư 155/2015/TT-BTC thay thế thông tư 52/2012/TT-BTC sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2016 tới đây yêu cầu trước khi bán giải chấp chứng khoán ký quỹ hoặc bán chứng khoán cầm cố, CTCK phải công bố thông tin trên trang điện tử của công ty trong trường hợp bán chứng khoán của Khách hàng là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Tuy nhiên làm sao công ty chứng khoán có thể biết chủ tài khoản là người nội bộ hoặc người liên quan của người nội bộ của công ty Niêm yết? Có lẽ công ty chứng khoán sẽ phải yêu cầu người mở tài khoản ký quỹ liệt kê về những công ty mà họ được xét là người nội bộ và kê khai người có liên quan của họ, đồng thời những người liên quan này phải kê khai đầy đủ các công ty mà họ là cổ đông nội bộ. Vấn đề không chỉ dừng lại ở độ phức tạp như vậy vì việc người nội bộ của một công ty là thường xuyên thay đổi, vậy ai sẽ là người chủ động cập nhật thông tin?, khách hàng mở tài khoản hay công ty chứng khoán. Theo ý kiến của ông Nguyễn Thành Long - Phó chủ tịch UBCKNN, các Sở Giao dịch chứng khoán sẽ sớm ban hành các quy chế hướng dẫn công bố thông tin để hướng dẫn cụ thể hơn về việc này.

Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa thông tư 155/2015/TT-BTC sẽ có hiệu lực nhưng vẫn còn nhiều vấn đề mà kể cả những người trong nghề như chúng tôi cảm thấy lúng túng khi tư vấn cho DN thực hiện về CBTT. Cụ thể như việc đăng ký người CBTT cho doanh nghiệp khi người Đại diện theo pháp luật và người CBTT đi vắng, CBTT của ban kiểm toán nội bộ trong TH những tổ chức lớn cài vài chục người trong bộ phận này, việc gia hạn nộp báo cáo tài chính đối với công ty phải hợp nhất nhiều đơn vị....

---------------------

Các điểm mới của Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (có hiệu lực vào ngày 1/1/2016 và thay thế thông tư 52/2012/TT-BTC)

1. Công ty đại chúng quy mô lớn là công ty đại chúng có vốn góp của chủ sở hữu từ 120 tỷ đồng trở lên (không cần điều kiện có từ 300 cổ đông)

2. Người nội bộ thay thế khái niệm cổ đông nội bộ, bổ sung thêm một số chức danh khác bao gồm: thành viên kiểm toán nội bộ, Phụ trách kế toán, các chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Công bố các thông tin cá nhân bao gồm số Thẻ căn cước công dân, số Chứng minh nhân dân hoặc số Hộ chiếu còn hiệu lực, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thường trú, số điện thoại, số fax, email, số tài khoản giao dịch chứng khoán, số tài khoản lưu ký chứng khoán, số tài khoản ngân hàng chỉ được thực hiện nếu chủ thể liên quan đồng ý

4. Việc lưu trữ các thông tin công bố trên trang điện tử ít nhất là 05 năm.

5. Việc công bố thông tin bằng cả tiếng Anh và Tiếng Việt được áp dụng với Sở giao dịch chứng khoán

6. Nhà đầu tư là cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức khác hoặc các nhân khác công bố thông tin

7. Tài liệu ĐHĐCĐ phải công bố cho Sở giao dịch chứng khoán, UBCKNN trước 10 ngày tổ chức cuộc họp (trước đây là 15 ngày). Các thông tin về ứng cử viên HĐQT, BKS cũng phải đăng tải trước ngày họp 10 ngày

8. Trang thông tin điện tử phải hiển thị thời gian đăng tải thông tin, đồng thời phải đảm bảo nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm kiếm và tiếp cận được các dữ liệu trên trang thông tin điện tử đó

9. Trường hợp công ty đại chúng không thể hoàn thành việc công bố báo cáo tài chính năm trong 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính do phải lập báo cáo tài chính năm hợp nhất hoặc báo cáo tài chính năm tổng hợp; hoặc do các công ty con, công ty liên kết của công ty đại chúng cũng phải lập báo cáo tài chính năm có kiểm toán, báo cáo tài chính năm hợp nhất hoặc báo cáo tài chính năm tổng hợp thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm khi có yêu cầu bằng văn bản của công ty, nhưng tối đa không quá 100 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật liên quan.

10. . Trường hợp thay đổi các nội dung tại phương án sử dụng vốn, mục đích sử dụng vốn từ các đợt chào bán trong vòng 10 ngày kể từ khi ra quyết định thay đổi các nội dung này, tổ chức phát hành phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin nội dung thay đổi trên trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành. Mọi thay đổi phải được báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

11. Công ty đại chúng phải công bố thông tin về giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài của công ty mình và các thay đổi liên quan đến tỷ lệ sở hữu này trên trang thông tin điện tử của công ty, của Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán theo quy định pháp luật chứng khoán hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

12. Công bố 24h đối với việc thay đổi số cổ phần đang lưu hành được hướng dẫn cụ thể trong các trường hợp

- Trường hợp công ty phát hành thêm cổ phiếu, tính từ thời điểm công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả phát hành theo quy định pháp luật về phát hành chứng khoán;

- Trường hợp công ty giao dịch cổ phiếu quỹ, tính từ thời điểm công ty báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ theo quy định pháp luật về giao dịch cổ phiếu quỹ;

- Trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn của người lao động trong công ty hoặc mua lại cổ phiếu lẻ của công ty thông qua công ty chứng khoán; công ty chứng khoán mua cổ phiếu của chính mình theo yêu cầu của khách hàng hoặc để sửa lỗi giao dịch, công ty công bố thông tin trong vòng 10 ngày đầu tiên của tháng trên cơ sở các giao dịch đã hoàn tất và cập nhật đến ngày công bố thông tin.

13. Tất cả các công bố thông tin bất thường đều có thời hạn công bố là 24h

14. Tổ chức niêm yết và công ty đại chúng quy mô lớn phải giải trình:

- Số liệu, kết quả hoạt động kinh doanh lũy kế từ đầu năm tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong báo cáo tài chính quý 2 đã công bố so với báo cáo tài chính bán niên được soát xét; hoặc tại báo cáo tài chính quý 4 đã công bố so với báo cáo tài chính năm được kiểm toán có sự chênh lệch từ 5% trở lên; hoặc chuyển từ lỗ sang lãi hoặc ngược lại;

- Số liệu, kết quả hoạt động kinh doanh tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán hoặc soát xét từ 5% trở lên. (Thông tư 52/2012/TT-BTC chỉ yêu cầu giải trình khi biến động từ 10%)

15. Công ty niêm yết hoặc công ty đại chúng quy mô lớn cần công bố trong vòng 24h nếu Vốn góp của chủ sở hữu bị giảm từ 10% trở lên hoặc tổng tài sản bị giảm từ 10% trở lên tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét. Trước đây tại thông tư 52 chỉ quy định nếu thất thoát tài sản từ 10% thì phải CBTT. Tuy nhiên tại TT 155 thì chỉ cần tài sản giảm 10% đã phải CBTT. Việc giảm tài sản thì có thể có nhiều nguyên nhân ví dụ như công ty trả nợ vay cũng sẽ làm tài sản giảm xuống..

16. Các phụ lục công bố thông tin tại Thông tư 155/2015/TT-BTC đều có mẫu bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

 

Nguồn: Vũ Thanh Vân

Tags:

StockAdvisory

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am a Senior Associate – Investment at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 12 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu