19 MARKET OUTLOOK SUMMARIES FOR 2024

by finandlife17/12/2023 21:45

BLACKROCK

Grabbing the wheel: putting money to work

Adapting to Volatility: Emphasizes the need for active portfolio management in a period of heightened macro and market volatility.

Selective Investment Strategies: Stresses the importance of being selective and targeting mispricings, blending indexing with alpha-seeking strategies.

Capitalizing on Structural Trends: Identifies five key forces - digital disruption, low- carbon transition, demographic shifts, the future of finance, and economic fragmentation - as essential drivers for investment returns.

Vietnamese Version:

"Chiếm đầu lái: Đặt tiền làm việc

Adapting to Volatility: Nhấn mạnh về sự cần thiết của quản lý danh mục tích cực trong giai đoạn biến động tăng cao về kinh tế và thị trường.

Selective Investment Strategies: Đề cao tầm quan trọng của việc lựa chọn và nhắm đến những sai lệch giá, kết hợp chỉ số với chiến lược tìm kiếm alpha.

Capitalizing on Structural Trends: Xác định năm lực lượng chính - đột phá kỹ thuật số, chuyển đổi thấp carbon, biến động dân số, tương lai của tài chính và phân mảng kinh tế - như những động lực cần thiết cho lợi suất đầu tư."

==

GOLDMAN SACHS

Towards a better balance:

Soft Landing and Global Growth: The report anticipates inflation nearing targets without imminent US recession. Markets are priced for a soft-ish landing, with a focus on global growth, especially in the US, and lesser emphasis on inflation risks.

Shifting Investment Landscape: There's an escape from low-yield equilibrium, with real yields returning to pre-Global Financial Crisis levels. This change offers a more conventional opportunity set for investors.

Balancing Portfolios: Emphasizes the importance of a balanced mix of assets, moving away from a focus on cash that dominated 2023. Each asset class is seen as offering protection against specific risks, with equities and emerging markets potentially outperforming if the inflation environment eases more rapidly.

Vietnamese Version:

"Hướng đến sự cân bằng tốt hơn:

Soft Landing và Tăng Trưởng Toàn Cầu: Báo cáo dự đoán lạm phát gần kề mục tiêu mà không có suy thoái kinh tế Hoa Kỳ ngay lập tức. Thị trường được định giá cho một sự thoái trạng 'mềm mại', với sự tập trung vào tăng trưởng toàn cầu, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, và ít chú ý hơn đến rủi ro lạm phát.

Thay Đổi Cảnh Quan Đầu Tư: Có một thoát khỏi trạng thái cân bằng lợi suất thấp, với lợi suất thực trở lại mức trước Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Sự thay đổi này mang lại một bộ cơ hội mang tính chất thông thường hơn cho nhà đầu tư.

Cân Bằng Danh Mục Đầu Tư: Nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc kết hợp cân đối giữa các tài sản, rời khỏi sự tập trung vào tiền mặt đã chiếm ưu thế trong năm 2023. Mỗi lớp tài sản được coi là mang lại sự bảo vệ chống lại các rủi ro cụ thể, với cổ phiếu và thị trường mới nổi có thể vượt trội nếu môi trường lạm phát giảm nhẹ nhanh chóng."

==

J.P.MORGAN

Too early for a victory lap:

Economic Resilience and Inflation: It highlights skepticism towards a quick victory over inflation and suggests a cautious approach with interest rates likely to fall later and further than market expectations.

Strategic Investment Approaches: The report emphasizes locking in yields offered in the bond market and being selective in equities, focusing on quality and income due to potential margin pressures.

Navigating Geopolitical Uncertainties: It points out the challenges of predicting political and geopolitical events and their impact on markets, advocating for a diversified approach and readiness for various scenarios.

Vietnamese Version:

"Quá sớm để kỷ niệm chiến thắng:

Sự Kiên Cường Kinh Tế và Lạm Phát: Nó nhấn mạnh sự hoài nghi đối với việc chiến thắng nhanh chóng trước lạm phát và gợi ý một cách tiếp cận thận trọng khi có khả năng lãi suất sẽ giảm sau và xa hơn so với kỳ vọng của thị trường.

Phương Pháp Đầu Tư Chiến Lược: Báo cáo nhấn mạnh việc khóa lợi suất được cung cấp trên thị trường trái phiếu và lựa chọn cẩn thận trong cổ phiếu, tập trung vào chất lượng và thu nhập do áp lực biên lợi nhuận tiềm ẩn.

Điều Hướng Những Không Chắc Chắn Địa Chính Trị: Nó chỉ ra những thách thức trong việc dự đoán sự kiện chính trị và địa chính trị cùng ảnh hưởng của chúng lên thị trường, đề xuất một cách tiếp cận đa dạng và sẵn sàng cho các kịch bản khác nhau."

==

MORGAN STANLEY

Threading the needle:

Income Investment Focus: Recommends high-quality fixed income and government bonds for strong income potential.

Selective Equity Strategy: Suggests cautious equity investment, with emphasis on U.S. and Japanese stocks, while underweighting emerging markets and commodities.

Monetary Policy Monitoring: Highlights the importance of monitoring central bank policies for investment decision-making, with anticipation of rate cuts in mid-2024 improving outlooks in the latter half of the year.

Vietnamese Version:

Đi qua mắt kim châm:

Tập Trung Đầu Tư Thu Nhập: Khuyến nghị đầu tư vào trái phiếu cố định chất lượng cao và trái phiếu chính phủ để có tiềm năng thu nhập mạnh mẽ.

Chiến Lược Cổ Phiếu Lựa Chọn: Đề xuất đầu tư cổ phiếu cẩn thận, với sự tập trung vào cổ phiếu Mỹ và Nhật Bản, trong khi giảm trọng lượng đầu tư vào thị trường mới nổi và hàng hóa.

Quản lý Chính Sách Tiền Tệ: Đánh dấu tầm quan trọng của việc theo dõi chính sách của ngân hàng trung ương để đưa ra quyết định đầu tư, với sự kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào giữa năm 2024 cải thiện triển vọng trong nửa sau năm."

==

HSBC

Opportunities in a complex world:

Economic Growth and Inflation: Predicts global economic growth below normal, with the U.S. outperforming due to consumer strength, tech, and healthcare. Chinese growth faces challenges but is supported by monetary policy and spending.

Investment Strategies: Recommends focusing on quality bonds and stocks with manageable leverage and strong cash flows, prioritizing U.S. equities and being cautious in emerging markets.

Geopolitical Complexities: Notes the impact of political events and wars on market volatility, advising diversified strategies to manage risksand uncertainties.

Vietnamese Version:

"Cơ hội trong một thế giới phức tạp:

Tăng trưởng kinh tế và Lạm phát: Dự đoán tăng trưởng kinh tế toàn cầu dưới mức bình thường, với Hoa Kỳ vượt trội do sức mạnh của người tiêu dùng, công nghệ và y tế. Tăng trưởng của Trung Quốc đối mặt với những thách thức nhưng được hỗ trợ bởi chính sách tiền tệ và chi tiêu.

Chiến lược Đầu tư: Khuyến nghị tập trung vào trái phiếu và cổ phiếu chất lượng với đòn bẩy quản lý được và dòng tiền mạnh mẽ, ưu tiên cho cổ phiếu Mỹ và cẩn trọng ở các thị trường mới nổi.

Phức tạp Địa chính Trị: Lưu ý đến tác động của sự kiện chính trị và chiến tranh đối với biến động thị trường, khuyến cáo chiến lược đa dạng để quản lý rủi ro và không chắc chắn."

==

BARCLAYS

Light turbulence, soft-ish landing:

Global Economic Resilience: Despite challenges, major economies are performing better than expected, with growth forecasts for the US, Euro area, China, and India.

Inflation and Monetary Policy: Inflation is expected to decrease, but not rapidly enough to trigger significant monetary easing. The US may experience more persistent inflation, with limited rate cuts forecasted.

Equity over Bonds: Favoring global equities over bonds, Barclays predicts mid- to high- single digit returns for equities in 2024, outperforming core fixed income, despite the less attractive fiscal profiles of developed economies.

Vietnamese Version:

"Nhẹ nhàng sóng lợi, hạ cánh mềm mại:

Sự Kiên Cường Kinh Tế Toàn Cầu: Mặc dù đối mặt với những thách thức, các nền kinh tế lớn đang hoạt động tốt hơn so với dự kiến, với dự báo tăng trưởng cho Hoa Kỳ, khu vực Euro, Trung Quốc và Ấn Độ.

Lạm Phát và Chính Sách Tiền Tệ: Dự kiến lạm phát sẽ giảm đi, nhưng không đủ nhanh để kích thích chính sách tiền tệ lỏng lẻo đáng kể. Hoa Kỳ có thể trải qua lạm phát kiên định hơn, với dự báo giảm lãi suất hạn chế.

Cổ Phiếu hơn Trái Phiếu: Ưu tiên cổ phiếu toàn cầu hơn trái phiếu, Barclays dự đoán lợi suất cho cổ phiếu năm 2024 từ giữa đến cao một chữ số, vượt trội so với thu nhập cố định cơ bản, mặc dù với hồ sơ tài chính ít hấp dẫn của các nền kinh tế phát triển."

==

BNP PARIBAS

Stepping into a New Reality:

Global Economic Dynamics: Anticipates a shift in the economic environment, with the US leading growth and China facing structural challenges.

Investment Strategies: Recommends a focus on government bonds over equities, expecting lower bond yields and equity prices.

Sustainability and AI Impact: Stresses the importance of sustainable investment and the transformative potential of artificial intelligence across sectors.

Vietnamese Version:

"Bước vào một Hiện thực Mới:

Động Lực Kinh Tế Toàn Cầu: Dự đoán sự chuyển biến trong môi trường kinh tế, với Hoa Kỳ dẫn đầu trong tăng trưởng và Trung Quốc đối mặt với những thách thức cấu trúc.

Chiến lược Đầu tư: Khuyến nghị tập trung vào trái phiếu chính phủ hơn là cổ phiếu, kỳ vọng lợi suất trái phiếu thấp hơn và giá cổ phiếu giảm.

Bền vững và Ảnh hưởng của Trí tuệ Nhân tạo: Nhấn mạnh tầm quan trọng của đầu tư bền vững và tiềm năng biến đổi của trí tuệ nhân tạo trên nhiều lĩnh vực."

==

UBS

A New World:

Economic and Market Environment: Anticipates moderate growth, with the U.S. economy slowing but remaining positive. Expects subdued growth in Europe and a new normal of lower but higher-quality growth in China.

Investment Strategies: Recommends quality investments in both bonds and equities. Suggests quality bonds for income and capital appreciation, and quality stocks, particularly in the technology sector, for resilience in a slowing economy.

Managing Risks: Emphasizes the importance of hedging against market risks and navigating geopolitical uncertainties, with a focus on diversification and alternative credit.

Vietnamese Version:

Môi trường Kinh tế và Thị trường: Dự đoán tăng trưởng vừa phải, với kinh tế Hoa Kỳ chậm lại nhưng vẫn duy trì tính tích cực. Kỳ vọng có tăng trưởng hạn chế ở Châu Âu và một tình trạng mới của tăng trưởng thấp nhưng chất lượng cao ở Trung Quốc.

Chiến lược Đầu tư: Khuyến nghị đầu tư chất lượng trong cả trái phiếu và cổ phiếu. Gợi ý trái phiếu chất lượng cho thu nhập và tăng giá vốn, và cổ phiếu chất lượng, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, để đảm bảo tính chống chịu trong một nền kinh tế chậm lại.

Quản lý Rủi ro: Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ chống lại rủi ro thị trường và điều hướng những không chắc chắn địa chính trị, với sự tập trung vào đa dạng hóa và tín dụng thay thế.

==

ING

No Magic Spell for a Brighter World:

Global Economic Trends: Forecasts moderate growth globally, with particular focus on the U.S., Europe, and China, indicating a mix of resilience and challenges across these regions.

Monetary Policy Shifts: Projects a gradual shift in central bank policies, anticipating rate cuts in response to economic conditions and inflation trajectories.

Investment Strategies: Suggests cautious optimism in certain markets, while highlighting the need for careful navigation of the changing economic landscape and its impacts on investment opportunities.

Vietnamese Version:

Không có Bùa Phép nào cho một Thế giới Tươi Sáng:

Xu hướng Kinh tế Toàn cầu: Dự báo tăng trưởng vừa phải toàn cầu, tập trung đặc biệt vào Hoa Kỳ, Châu Âu và Trung Quốc, cho thấy sự kết hợp giữa tính chống chịu và những thách thức trải qua các khu vực này.

Thay Đổi Chính Sách Tiền Tệ: Dự kiến một sự dịch chuyển từ từ trong chính sách của ngân hàng trung ương, kỳ vọng có sự giảm lãi suất phản ứng lại với điều kiện kinh tế và xu hướng lạm phát.

Chiến lược Đầu tư: Gợi ý sự lạc quan cẩn trọng trong một số thị trường, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc điều hướng cẩn thận trong bối cảnh thay đổi của cảnh kinh tế và tác động của nó đối với cơ hội đầu tư.

==

INVESCO

The Balancing Act:

Economic and Market Trends: Foresees a global growth slowdown in the first half of 2024, with the US showing resilience, the Eurozone in flat growth, and China's growth stabilizing.

Investment Strategies: Suggests a focus on fixed income and equities, with opportunities in long-duration exposure amid fiscal shifts and market rotations as growth reaccelerates.

Monetary Policy and Inflation: Projects a gradual shift in monetary policy, expecting US easing to begin late in the first half, with disinflation and a slowdown leading to improved risk appetite in markets.

Vietnamese Version:

Thủ thuật Cân Bằng:

Xu hướng Kinh tế và Thị trường: Dự đoán sự giảm tốc tăng trưởng toàn cầu trong nửa đầu năm 2024, với Hoa Kỳ thể hiện tính chống chịu, khu vực Euro đang trải qua tăng trưởng bằng không và tăng trưởng của Trung Quốc ổn định.

Chiến lược Đầu tư: Gợi ý tập trung vào trái phiếu và cổ phiếu, với cơ hội trong việc tăng cường thời gian tiếp xúc lâu dài trong bối cảnh di chuyển về nguồn tài chính và sự quay vòng của thị trường khi tăng trưởng tăng lại.

Chính Sách Tiền Tệ và Lạm Phát: Dự kiến một dịch chuyển từ từ trong chính sách tiền tệ, kỳ vọng chính sách giảm lãi suất của Hoa Kỳ sẽ bắt đầu vào cuối nửa đầu đầu tiên, với sự giảm lạm phát và sự chậm lại dẫn đến sự cải thiện trong lòng yên tâm đối với rủi ro trên thị trường.

==

FIDELITY

Navigating a Year of Change:

Global Economic Trends: Anticipates diverse economic scenarios, with a base case of a cyclical recession due to declining consumer savings and tightening credit.

Investment Strategies: Recommends a cautious approach, favoring high-quality equities and fixed income, particularly in scenarios of economic downturn or soft landing.

Scenario Planning: Emphasizes the importance of preparing for multiple potential outcomes, including cyclical recession, soft landing, balance sheet recession, and no landing scenarios, each with distinct investment implications.

Vietnamese Version:

Điều Hướng Một Năm của Sự Thay Đổi:

Xu hướng Kinh tế Toàn cầu: Dự đoán các kịch bản kinh tế đa dạng, với một trường hợp cơ sở là suy thoái chu kỳ do sự giảm tiết kiệm của người tiêu dùng và việc hạn chế tín dụng.

Chiến lược Đầu tư: Khuyến nghị một cách tiếp cận thận trọng, ưa chuộng cổ phiếu và trái phiếu chất lượng cao, đặc biệt là trong các tình huống suy thoái kinh tế hoặc thoái lui nhẹ.

Lập Kế Hoạch theo Kịch Bản: Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho nhiều kết quả có thể xảy ra, bao gồm suy thoái chu kỳ, thoái lui nhẹ, suy thoái bảng cân đối và các kịch bản không có hạ cánh, mỗi cái đều mang theo các tác động đầu tư riêng biệt.

==

WELLS FARGO

Navigating Economic Storms:

U.S. Economic Resilience: Despite significant rate hikes, the U.S. economy remains strong, primarily due to consumer spending, with real GDP expected to contract modestly starting mid-2024.

Monetary Policy Adjustments: Forecasts a 225 bps cut in the federal funds rate by early 2025, suggesting a more aggressive easing than current projections.

Global Economic Divergence: Predicts a challenging economic climate for 2024, with Europe and the UK most affected, while India's outlook remains relatively positive.

Vietnamese Version:

Điều Hướng Giữa Những Bão Kinh Tế:

Khả Năng Chống Chịu Kinh Tế của Hoa Kỳ: Mặc dù có sự tăng lãi suất đáng kể, nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn mạnh mẽ, chủ yếu nhờ vào chi tiêu của người tiêu dùng, với dự kiến GDP thực sự sẽ giảm một cách nhẹ bắt đầu từ giữa năm 2024.

Điều Chỉnh Chính Sách Tiền Tệ: Dự báo giảm 225 điểm cơ bản trong lãi suất quỹ liên bang trước đầu năm 2025, đề xuất một cách nới lỏng mạnh mẽ hơn so với dự báo hiện tại.

Sự Phân Khúc Kinh Tế Toàn Cầu: Dự đoán một bối cảnh kinh tế khó khăn cho năm 2024, với châu Âu và Anh bị ảnh hưởng nhiều nhất, trong khi triển vọng của Ấn Độ vẫn giữ sự tích cực tương đối.

==

LAZARD

Navigating Uncharted Waters in 2024

U.S. Economic Fortitude: Lazard highlights the U.S. economy's resilience, bolstered by consumer spending. Expectations of inflation cooling down may lead to Federal Reserve rate cuts in 2024, spurring growth.

China's Balancing Act: Despite real estate challenges, China's economy is poised for stabilization through government measures. Strategic sectors like electric vehicles may drive its global economic impact.

Eurozone's Precarious Position: Faced with inflation and energy crises, the Eurozone hovers near recession. ECB's rate hikes are likely at an end, with potential rate cuts not expected until late 2024.

Vietnamese Version:

Điều Hướng Trong Những Nước Nước Chưa Được Khám Phá vào Năm 2024

Sức Mạnh Kinh Tế của Hoa Kỳ: Lazard nhấn mạnh sự chống chịu của nền kinh tế Hoa Kỳ, được tăng cường bởi chi tiêu của người tiêu dùng. Kỳ vọng về việc lạm phát giảm có thể dẫn đến việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất trong năm 2024, kích thích tăng trưởng.

Bài Kịch Cân Bằng của Trung Quốc: Mặc dù đối mặt với thách thức bất động sản, nền kinh tế Trung Quốc có triển vọng ổn định thông qua các biện pháp của chính phủ. Các lĩnh vực chiến lược như ô tô điện có thể định hình ảnh hưởng kinh tế toàn cầu của nó.

Tình Hình Nguy Hiểm của Khu Vực Euro: Đối mặt với vấn đề lạm phát và khủng hoảng năng lượng, khu vực Euro đang nằm sát ngưỡng suy thoái. Các cuộc tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu có thể đã kết thúc, và không dự kiến có cắt giảm lãi suất cho đến cuối năm 2024.

==

RBC

Adjusting Strategies in a Shifting Investment Landscape:

Revival of Bonds: Bonds re-emerge as an essential element in portfolios, balancing equities, and offering higher yields.

U.S. Market Outlook: A wide range of economic outcomes is predicted, from avoiding recession to mild downturns. Equity investments should focus on high-quality, resilient businesses.

Fixed Income Opportunities: Elevated bond yields suggest strong returns in fixed income. Investors might shift towards bonds for lower- risk returns, especially in government and investment-grade corporates.

Vietnamese Version:

Điều Chỉnh Chiến lược trong Bối Cảnh Đầu Tư Biến Đổi:

Hồi Sinh của Trái Phiếu: Trái phiếu tái xuất hiện như một yếu tố quan trọng trong các danh mục đầu tư, cân bằng với cổ phiếu và mang lại lợi suất cao hơn.

Triển Vọng Thị Trường Hoa Kỳ: Dự đoán một loạt các kết quả kinh tế, từ tránh suy thoái đến sự suy giảm nhẹ. Đầu tư cổ phiếu nên tập trung vào doanh nghiệp chất lượng cao, chống chịu tốt.

Cơ Hội Trái Phiếu Cố Định: Lợi suất trái phiếu nâng cao gợi ý về sự tăng trưởng mạnh mẽ trong trái phiếu cố định. Nhà đầu tư có thể chuyển hướng vào trái phiếu để đạt được lợi suất thấp rủi ro, đặc biệt là trong chính phủ và doanh nghiệp có hạng đầu tư."

==

ALLIANZ

Anticipating a Dynamic Investment Environment:

US Recession Likelihood: AllianzGI expects a US recession, diverging from the consensus view. The forecast is based on several indicators, including an inverted yield curve and central bank policies, suggesting a challenging economic period ahead.

Persisting High Inflation: Inflation is anticipated to remain high due to various factors like deglobalization, structural shifts, and wage-price dynamics. This scenario challenges the market assumption of major central banks easing rates soon.

Fixed Income Relevance: The outlook predicts a compelling role for fixed income, given the economic conditions and elevated rates. Quality and diversification are emphasized, with a cautious stance on credit markets due to the potential impacts of economic deterioration.

Vietnamese Version:

Dự đoán Môi trường Đầu tư Năng Động:

Khả năng Suy thoái Kinh tế Hoa Kỳ: AllianzGI dự kiến có khả năng xảy ra suy thoái kinh tế Hoa Kỳ, chênh lệch với quan điểm chung. Dự báo này dựa trên một số chỉ số, bao gồm đường cong lợi suất nghịch đảo và chính sách của ngân hàng trung ương, cho thấy một giai đoạn kinh tế khó khăn phía trước.

Lạm Phát Cao Tiếp Tục: Dự kiến lạm phát sẽ duy trì ở mức cao do nhiều yếu tố như giảm toàn cầu hóa, các thay đổi cấu trúc và động lực giá và thu nhập. Tình huống này đặt ra thách thức cho giả định của thị trường về việc các ngân hàng trung ương lớn sẽ sớm giảm lãi suất.

Tính Cần Thiết của Trái Phiếu Cố Định: Triển vọng dự kiến một vai trò hấp dẫn cho trái phiếu cố định, dựa trên điều kiện kinh tế và lãi suất nâng cao. Chất lượng và đa dạng được nhấn mạnh, với một tư thế thận trọng đối với thị trường tín dụng do ảnh hưởng tiềm ẩn của suy giảm kinh tế.

==

COLLIERS

Strategic Real Estate Investments in 2024:

Market Adjustments and Opportunities: Global real estate will experience pricing adjustments and increased transactions, focusing on sectors like high-end offices and specialized industrial spaces.

Collaborative Investment Approaches: Joint ventures and partnerships, especially in niche sub-sectors, are predicted to rise, with a strong emphasis on ESG factors influencing strategies.

Geographic and Sectoral Shifts: A move towards stable markets like industrial & logistics sectors and emerging markets with high growth potential, such as India and South Korea, is expected.

Vietnamese Version:

Đầu tư Bất động sản Chiến lược trong năm 2024:

Điều Chỉnh và Cơ Hội Thị Trường: Bất động sản toàn cầu sẽ trải qua điều chỉnh giá và giao dịch tăng lên, tập trung vào các lĩnh vực như văn phòng cao cấp và không gian công nghiệp chuyên sâu.

Phương Pháp Đầu Tư Hợp Tác: Dự kiến rằng các liên minh và đối tác, đặc biệt là trong các phân khúc chuyên môn nhỏ, sẽ tăng lên, với sự tập trung mạnh mẽ vào các yếu tố ESG ảnh hưởng đến chiến lược.

Dịch Chuyển Địa Lý và Ngành: Dự kiến có một xu hướng hướng tới các thị trường ổn định như các lĩnh vực công nghiệp & logistics và các thị trường mới nổi có tiềm năng tăng trưởng cao, chẳng hạn như Ấn Độ và Hàn Quốc.

==

JLL

Adapting to the Evolving Real Estate Landscape in 2024:

Market Stability Amidst Challenges: The global economy faces continued challenges including high inflation and monetary tightening. These factors are impacting occupier demand and capital flows in real estate.

Investment Climate: Higher interest rates and recession risks will shape real estate investments in 2024. This involves navigating changing market dynamics, with a gradual return to stability expected.

Real Estate Sectors: Different property sectors will experience varied performances, with logistics and living/multi-housing sectors showing resilience. Office and retail sectors face more uncertainty due to economic pressures and changing work patterns.

Vietnamese Version:

Chuyển đổi để Thích ứng với Bức Tranh Bất động sản Đang Phát Triển vào năm 2024:

Sự Ổn Định Thị Trường Giữa Những Thách Thức: Nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với những thách thức tiếp tục bao gồm lạm phát cao và sự siết chặt chính sách tiền tệ. Những yếu tố này đang ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng không gian và luồng vốn trong lĩnh vực bất động sản.

Khí Hậu Đầu Tư: Lãi suất cao và rủi ro suy thoái sẽ định hình đầu tư bất động sản trong năm 2024. Điều này đòi hỏi việc điều hướng trong bối cảnh động lực thị trường thay đổi, với kỳ vọng trở lại từ từ đến sự ổn định.

Các Lĩnh Vực Bất động sản: Các lĩnh vực bất động sản khác nhau sẽ trải qua hiệu suất đa dạng, với các lĩnh vực logistics và ở/multi-housing thể hiện sự chống chịu. Các lĩnh vực văn phòng và bán lẻ đối mặt với sự không chắc chắn hơn do áp lực kinh tế và mô hình làm việc thay đổi.

==

DELOITTE

Challenges, Sustainability, and Transforming Operations:

Economic Adaptation and Expense Management: The industry faces its lowest revenue expectations since 2018, with a focus on mitigating expenses, especially in talent and office space. The report stresses, "Sixty percent of respondents expect declining revenues for the remainder of 2023, " underscoring the need for strategic cost management in response to economic headwinds.

Sustainability and Technological Evolution: A significant portion of firms are not ready for ESG regulations, with 60% lacking compliance capabilities. The outlook recommends proactive sustainability measures and technological upgrades, noting the reliance on outdated systems: "61% admit their firms’ core technology infrastructures still rely on legacy systems."

Operational Transformation for Hybrid Work: The report highlights the shift towards hybrid work models, advising firms to adapt operations accordingly. It suggests leveraging outsourcing to enhance efficiency and resilience, as indicated by the statistic, "61% are considering outsourcing certain operational capabilities over the next 12 to 18 months."

Vietnamese Version:

Thách thức, Bền vững và Biến đổi Hoạt động:

Adaptation Kinh tế và Quản lý Chi Phí: Ngành công nghiệp đối mặt với kỳ vọng doanh thu thấp nhất kể từ năm 2018, tập trung vào giảm thiểu chi phí, đặc biệt là trong lĩnh vực tài năng và không gian văn phòng. Báo cáo nhấn mạnh, "Sáu mươi phần trăm người tham gia dự kiến doanh thu giảm cho phần còn lại của năm 2023," nhấn mạnh sự cần thiết của quản lý chi phí chiến lược phản ứng với đối mặt với đầu sóng kinh tế.

Bền vững và Tiến hóa Công nghệ: Một phần quan trọng các công ty không sẵn sàng cho các quy định ESG, với 60% không có khả năng tuân thủ. Triển vọng khuyến nghị các biện pháp tích cực về bền vững và nâng cấp công nghệ, chú ý đến sự phụ thuộc vào hệ thống lạc hậu: "61% thừa nhận hạ tầng công nghệ cốt lõi của công ty của họ vẫn phụ thuộc vào các hệ thống cũ."

Biến đổi Hoạt động cho Mô hình Làm việc Hybrid: Báo cáo nhấn mạnh sự chuyển đổi hướng mô hình làm việc hybrid, khuyến nghị các công ty điều chỉnh hoạt động của mình tương ứng. Nó gợi ý tận dụng việc outsourcing để tăng cường hiệu suất và sự chống chịu, như được chỉ ra bằng con số, "61% đang xem xét việc outsourcing một số khả năng hoạt động trong vòng 12 đến 18 tháng tới.

==

PWC

Emerging Trends in Real Estate 2024:

Market Dynamics and Investment Trends: The report highlights significant shifts in real estate markets, with a focus on emerging trends in various sectors like residential, commercial, and industrial real estate. It emphasizes the impact of changing demographics, technological advancements, and economic factors on investment patterns and market preferences.

Sustainability and ESG Considerations: There is a strong emphasis on sustainability and environmental, social, and governance (ESG) factors in real estate development and investment. The report discusses how these factors are increasingly influencing decision-making processes in the industry, driving a shift towards more sustainable and socially responsible practices.

Adaptation to Changing Work Environments: The report delves into the evolving nature of work environments, particularly in response to trends like remote working and hybrid models. It explores how these changes are influencing real estate strategies, including the design and utilization of office spaces, and the growing importance of flexible and adaptable work environments.

Vietnamese Version:

Các Xu hướng Nổi Bật trong Bất động sản năm 2024:

Động lực và Xu hướng Đầu tư Thị trường: Báo cáo nhấn mạnh những biến động đáng kể trong thị trường bất động sản, tập trung vào những xu hướng mới nổi bật trong các lĩnh vực như bất động sản nhà ở, thương mại và công nghiệp. Nó nhấn mạnh ảnh hưởng của sự thay đổi về dân số, tiến bộ công nghệ và yếu tố kinh tế đối với mô hình đầu tư và sự ưa chuộng thị trường.

Bền vững và Xem xét về ESG: Có một sự nhấn mạnh mạnh mẽ về bền vững và các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) trong phát triển và đầu tư bất động sản. Báo cáo thảo luận về cách những yếu tố này ngày càng ảnh hưởng đến quyết định trong quy trình làm việc trong ngành công nghiệp, thúc đẩy sự chuyển đổi hướng tới các thực hành bền vững và có trách nhiệm xã hội hơn.

Adaptation to Changing Work Environments: Báo cáo nghiên cứu sâu rộng vào bản chất biến đổi của môi trường làm việc, đặc biệt là đáp ứng các xu hướng như làm việc từ xa và mô hình lai. Nó khám phá cách những thay đổi này đang ảnh hưởng đến chiến lược bất động sản, bao gồm thiết kế và sử dụng không gian văn phòng, và sự quan trọng ngày càng tăng của môi trường làm việc linh hoạt và thích ứng được.

Tags:

Economics

THÉP HÒA PHÁT (HSX: HPG) GIÁ THÉP TĂNG THÁNG THỨ 3 LIÊN TIẾP, SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ TĂNG THÁNG 11 LIÊN TIẾP

by finandlife10/12/2023 21:29

"Nature does not hurry, yet everything is accomplished."

Lao Tzu

Giá thép tăng liên tiếp 3 tháng, sản lượng tiêu thụ liên tục tăng trưởng 11 tháng liên tiếp. Doanh thu 1 năm tới của HPG có thể đạt 140 ngàn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế có thể sớm tiếp cận mốc 18 ngàn tỷ.

Giá hợp lý mỗi cổ phần đang được các đầu phân tích lớn như VND, SSI, HCM ở quanh 33 ngàn đồng/cp, upside 18%.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

Thượng Đế chỉ cho 1 chiếc giày

by finandlife06/12/2023 09:09

 

 

“Cháu bé, Thượng Đế nói rằng Ngài chỉ cho cháu một chiếc giày thôi, cháu phải tự nghĩ cách kiếm tiền để mua chiếc còn lại.”

Ở Mỹ có một cậu bé sinh ra trong một gia đình nghèo, từ nhỏ đến khi đi học cậu chỉ mang mỗi một đôi giày rách. Cậu bé nghe nói vào lễ Giáng Sinh, khi đến bất cứ cửa hàng nào, chỉ cần nói với Thượng Đế thứ mình muốn thì chủ cửa hàng sẽ thỏa mãn yêu cầu của mình.

Vào hôm Giáng Sinh, cậu bé nhìn thấy trong một cửa hàng giày có bày bán những đôi giày rất đẹp nên đã bước vào cửa hàng và nói với ông chủ rằng: “Hôm nay là Giáng Sinh, cháu rất thích đôi giày này, chú có thể giúp cháu nói với Thượng Đế để Ngài cho cháu đôi giày này có được không ạ?”

Ông chủ nhìn xuống chân của cậu bé và hiểu ngay vấn đề, ông ấy cầm lấy đôi giày rồi nói: “Được thôi cháu bé, bây giờ ta sẽ nói với Thượng Đế”. Sau đó ông ấy cầm đôi giày và đi vào bên trong.

Một lúc sau, ông chủ đi ra, nhưng trên tay chỉ cầm có mỗi một chiếc giày rồi đưa cho cậu bé và nói: “Cháu bé, Thượng Đế nói rằng Ngài chỉ cho cháu một chiếc giày thôi, cháu phải tự nghĩ cách kiếm tiền để mua chiếc còn lại.”

Cậu bé hỏi: “Vậy cháu phải kiếm bao nhiêu tiền thì mới mua được chiếc giày còn lại?”

Ông chủ nói: “2 đô la.”

Cậu bé lại nói: “Được rồi ạ, cháu sẽ nghĩ cách kiếm tiền, nhưng chú nhất định phải giữ cho cháu chiếc giày còn lại nhé.”

Ông chủ cười nói: “Cháu cứ yên tâm.”

Sau khi về nhà và tiết kiệm được 2 đô la bằng cách nhặt ve chai, cậu bé vui vẻ chạy đến cửa hàng để trả tiền. Ông chủ đã khen ngợi cậu bé và đưa cho cậu chiếc giày còn lại. Kể từ đó, cậu bé đã có một đôi giày mới rất đẹp.

Khi lớn lên, cậu bé đã từng làm nhiều nghề như nhân viên cứu hộ, bình luận viên, phát thanh viên rồi bước vào giới nghệ thuật và trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Vào năm 1980, cậu bé ấy đã trở thành Tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ, cũng chính là Tổng thống Ronald Reagan.

Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, có một lần ông Ronald Reagan được phóng viên hỏi về việc có ảnh hưởng lớn nhất đối với sự trưởng thành của ông là gì, ông đã kể về câu chuyện “Thượng Đế chỉ cho 1 chiếc giày” khi ông còn nhỏ.

Ông Reagan cho biết: “Sau này tôi mới biết được giá gốc của đôi giày đó là 38 đô la, một nửa giá cũng đến 19 đô la nhưng ông chủ cửa hàng chỉ lấy của tôi 2 đô la để dạy cho tôi một điều rằng:

 "Thượng Đế sẽ không cho bạn tất cả những gì bạn muốn, Ngài chỉ cho bạn một phần mà thôi, bạn phải tự mình nỗ lực để lấy phần còn lại.”

Sưu tầm

Tags:

StoriesofLife

My favorite Charlie Munger life and investing lessons

by finandlife29/11/2023 22:56

"Every time you hear EBITDA, just substitute it with bullshit"

Charlie Munger

1. Investing is where you find a few great companies and then sit on your ass.

2. Like Warren, I had a considerable passion to get rich, not because I wanted Ferrari's - I wanted the independence.

3. You don't have to be brilliant, only a little bit wiser than the other guys, on average, for a long, long time.

4. One of the greatest ways to avoid trouble is to keep it simple... the system often goes out of control.

5. A lot of people with high IQs are terrible investors because they've got terrible temperaments.

6. Knowing what you don't know is more useful than being brilliant.

7. If a business earns 18% on capital over 20 or 30 years, even if you pay an expensive looking price, you’ll end up with a fine result.

8. A great business at a fair price is superior to a fair business at a great price.

9. You'd be amazed at how much Warren reads -at how much I read. They think I'm a book with a couple of legs sticking out.

10. The best thing a human can do is to help another human being know more.

11. To get what you want, you have to deserve what you want. The world is not yet a crazy enough place to reward a whole bunch of undeserving people.

12. Spend each day trying to be a little wiser than you were when you woke up. Day by day, and at the end of the day-if you live long enough-like most people, you will get out of life what you deserve.

13. How to find a good spouse? The best single way is to deserve a good spouse.

14. We have three baskets for investing: yes, no, and too tough to understand.

15. Invert, always invert: Turn a situation or problem upside down. Look at it backward.

16. It is remarkable how much long-term advantage people like us have gotten by trying to be consistently not stupid, instead of trying to be intelligent.

17. It’s the work on your desk. Do well with what you already have and more will come in.

18. Mimicking the herd invites regression to the mean.

19. Always take the high road, it’s far less crowded.

20. When I was still studying at Harvard Law School, we rarely traded a million shares a day, but now we trade billions of shares. We don't need a stock market with such high liquidity. 

Munger has a negative view on the explosion of frequent stock trading, especially with free trading apps like Robinhood. He believes that this taps into the gambling instinct of the public and goes against proper investment principles: long-term, buy and hold.

====

"Năm 1995, Harvard mời Charlie Munger giảng dạy cho sinh viên. Nhưng ông không dạy về đầu tư. Munger cảnh báo rằng 10 khuyết điểm tâm lý này luôn ẩn chứa trong mọi quyết định kinh doanh... Não bộ của chúng ta lấy lối tắt trong mọi quyết định. Nhưng phần tồi tệ nhất là: Chúng lừa dối chúng ta, khiến chúng ta tin rằng những khuyết điểm đó là chính xác. Vì vậy, sự tài năng của Munger? Ông mê mẩn việc tránh khuyết điểm tâm lý trong mọi quyết định đã xây dựng nên Berkshire Hathaway. Vì vậy, trong bài giảng nổi tiếng nhất của Munger, ông cho rằng khả năng nhìn thấy (& tránh) những khuyết điểm tâm lý này quan trọng hơn bất kỳ lời khuyên đầu tư nào ông có thể đưa ra. Dưới đây là 10 khuyết điểm tâm lý quan trọng mà Munger cảnh báo sinh viên Harvard của mình:

1) Phản ứng quá mạnh với tổn thất: Bạn đặt quá nhiều trọng số vào tổn thất thay vì lợi nhuận. Đừng bỏ lỡ cơ hội lớn chỉ để tránh mất ít lợi nhuận.

2) Tránh sự không nhất quán: Khi bạn tin vào một điều gì đó, bạn nhận ra nó. Mọi thông tin mà bạn thấy xung đột với niềm tin của bạn sẽ trở nên méo mó. Nhìn nhận thông tin như nó là.

3) Đánh giá sai về sự sẵn có: Câu trả lời đơn giản nhất cho tình huống phức tạp thường trở nên phổ biến nhất. Nếu người khác đưa ra một giải thích cho tại sao một điều gì đó xảy ra, hãy giả định bạn đang thiếu thông tin.

4) Xu hướng nói hớ: Người ta bịa chuyện khi họ nói (để trông thông minh hơn họ thực sự là). Khi ai đó giải thích cho bạn, hãy giả định một phần trăm đó là huyền thoại.

5) Độ chệch theo mẫu xã hội: Chúng ta thường đi theo đám đông. Chỉ vì một ý tưởng được ưa chuộng không làm cho nó trở nên đúng.

6) Xu hướng lạc quan quá mức: Chúng ta thường có niềm tin lạc quan không thực tế. Điều này làm cho chúng ta khó có thể đánh giá chính xác rủi ro. Hãy để người thứ ba đánh giá rủi ro mất điểm của bạn.

7) Phản ứng siêu mạnh với thưởng và trừng phạt: Chúng ta đánh giá thiếu sự tác động của động cơ. Trước khi làm việc với người khác, hãy hiểu rõ họ được động viên như thế nào.

8) Từ chối tâm lý tránh đau khổ: Chúng ta sẽ làm méo mó hiện thực khi sự thật là đau khổ. Điều này bảo vệ lòng tự trọng của chúng ta, nhưng cung cấp thông tin kém chất lượng để đưa ra quyết định.

9) Ảnh hưởng từ liên kết: Khi bạn liên kết một ý tưởng với điều gì đó xấu, bạn giả định nó là xấu. Tìm ra những bài học hữu ích mà người khác tránh.

10) Xu hướng Lollapalooza: Khi nhiều khuyết điểm tâm lý hoạt động cùng nhau, bạn sẽ có kết quả cực kỳ.

Hãy chú ý đến nhiều khuyết điểm khi người khác giải thích logic của họ. Hầu hết mọi người không biết được đến mức nào những khuyết điểm tâm lý này làm méo mó quyết định của họ. Nhưng Munger đã xây dựng Berkshire vì ông nhìn thấy rõ từng lựa chọn. Bảo vệ bản thân khỏi những khuyết điểm tâm lý này trong quyết định của bạn và bạn sẽ trở thành người ra quyết định hàng đầu 0,1% như Munger.

Link xem video

Tags:

StoriesofLife

KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TĂNG TRỞ LẠI QUÝ THỨ 2 LIÊN TIẾP

by finandlife19/11/2023 17:51

“He who knows, does not speak. He who speaks, does not know.”

Lao Tzu

Kết quả kinh doanh quý 3 các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam (loại trừ các ngân hàng, tài chính, bất động sản) cho thấy sự cải thiện quý thứ 2 liên tiếp. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh trượt 4 quý liên tiếp đạt 198 ngàn tỷ vào Q1/2023, tăng lên 204 ngàn tỷ vào Q2/2023, tiếp tục tăng lên 211 ngàn tỷ vào quý 3/2023. Biên lợi nhuận chính thức quay lại mức trung bình sau thời dài suy giảm do cách ly COVID-19, chiến tranh Nga-Ukraine, Vạn Thịnh Phát,…

English version as follows,

The business results of the third quarter of listed companies on the Vietnam stock exchange (excluding banks, financial institutions, and real estate) show improvement for the second consecutive quarter. Operating profits had improved for two consecutive quarters, reaching 198 trillion in Q1/2023, increasing to 204 trillion in Q2/2023, and continuing to rise to 211 trillion in Q3/2023. The official profit margin has returned to an average level after a period of decline due to the impact of COVID-19 isolation, the Russia-Ukraine war, Vạn Thịnh Phát, and other factors.

FINANDLIFE

Tags:

Economics | Stocks

DISCLAIMER

I am currently serving as an Investment Manager at Vietcap Securities JSC, leveraging 16 years of experience in investment analysis. My journey began as a junior analyst at a fund in 2007, allowing me to cultivate a profound understanding of Vietnam's macroeconomics, conduct meticulous equity research, and actively pursue lucrative investment opportunities. Furthermore, I hold the position of Head of Derivatives, equipped with extensive knowledge and expertise in derivatives, ETFs, and CWs.

 

To document my insights and share personal perspectives, I maintain a private blog where I store valuable information. However, it is essential to acknowledge that the content provided on my blog is solely based on my own opinions and does not carry a guarantee of certainty. Consequently, I cannot assume responsibility for any trading or investing activities carried out based on the information shared. Nonetheless, I wholeheartedly welcome any questions or inquiries you may have. You can contact me via email at thuong.huynhngoc@gmail.com.

 

Thank you for your understanding, and I eagerly anticipate engaging with you on topics concerning investments and finance.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu