Hạch toán kế toán công ty liên kết

by finandlife29/05/2014 10:39

Executive summary

Đầu tư với tỷ lệ:

·         <20%: đầu tư tài chính

·         >=20% đến <51%: đầu tư vào công ty liên kết

·         >=51%: đầu tư vào công ty con

----------------

Đối với công ty liên kết, việc hạch toán sẽ theo phương pháp giá gốc trên báo cáo tài chính công ty mẹ, nhưng sẽ theo phương pháp vốn chủ sở hữu trên báo cáo hợp nhất.

Trên báo cáo hợp nhất, mối quan hệ với cty liên kết được thể hiện ở những khoản mục sau:

Báo cáo thu nhập

·         Cổ tức và lợi nhuận được chia được thể hiện ở khoản mục thu nhập tài chính

·         Lợi nhuận giữ lại tái đầu tư được thể hiện ở khoản mục lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết: tỷ lệ sở hữu*lợi nhuận giữ lại của cty liên doanh/liên kết

Bảng cân đối kế toán

Tài sản

·         Tiền mặt (trong trường hợp được chia cổ tức)

·         Giá trị đầu tư vào công ty liên doanh/liên kết đó: +/-(Giá trị đầu tư của năm liền trước*tỷ lệ sở hữu*lợi nhuận giữ lại của cty liên doanh/liên kết)

Nguồn vốn:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Ví dụ trường hợp MHC và Cảng Hải An

----------------------------

Hỏi:

Cty MHC đầu tư vào Cty Cảng Hải An từ 2009, giá trị đầu tư là 80 tỷ đ (tương đương 25%)

Từ 2011, cty Cảng Hải An đã có lợi nhuận >10 tỷ; 2012 LNST được >60 tỷ; 2013 LNST được >70 tỷ. Nhưng lạ là trên báo cáo hợp nhất của MHC lại thấy doanh thu tài chính và lợi nhuận từ cty liên doanh, liên kết rất thấp.

Trả lời:

- Trước hết MHC đầu tư vào Hải An 80 tỷ (25%) ===> Hải An là công ty liên kết
- Công ty MHC lập báo cáo tài chính hợp nhất, Trên BCTC HN của cty MHC, khoản đầu tư vào cty Hải An sẽ được hạch toán theo pp Vốn chủ sở hữu, theo đó phần Lợi Nhuận mà MHC được hưởng tương ứng với phần sở hữu của mình là 25% trong LNST của Hải An sẽ được điều chỉnh tăng giá trị khoản đầu tư vào cty Liên Kết Hải An,

- Một yếu tố cần xem xét nữa là xem qua các năm Cty Hải An có chia cổ tức cho cổ đông ko? Nếu chia cổ tức cho cổ đông thì hiển nhiên MHC cũng sẽ được nhận khi đó BCTC HN sẽ điều chỉnh trên phần sau khi loại 25% tương ứng mà MHC đã nhận.
Vd: Năm 2013 Hải An lãi sau thuế 70 tỷ, theo DHCD quyết định chia cổ tưc cho cổ đông 20 tỷ.
Khi đó: 

+ BCTC riêng của MHC sẽ ghi nhận: 25% *20ty = 5ty

---> Nợ tiền/ Có Doanh thu tài chính: 5ty

+ BCTC HN của MHC sẽ ghi nhận: (70-20)*25% = 12,5ty

----> No Khoản đầu tư cty LK/ Có LN ST chưa phân phối: 12,5ty

(a)  Phương pháp vốn chủ sở hữu:

+ Khoản đầu tư vào công ty liên kết được ghi nhận ban đầu theo giá gốc.

+ Sau đó, vào cuối mỗi kỳ kế toán, khi lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất, giá trị ghi sổ của khoản đầu tư được điều chỉnh tăng hoặc giảm tương ứng với phần sở hữu của nhà đầu tư trong lãi hoặc lỗ của công ty liên kết sau ngày đầu tư.

+ Cổ tức, lợi nhuận được chia từ công ty liên kết được ghi giảm giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào công ty liên kết trên báo cáo tài chính hợp nhất.

+ Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào công ty liên kết cũng phải được điều chỉnh khi lợi ích của nhà đầu tư thay đổi do có sự thay đổi trong vốn chủ sở hữu của công ty liên kết nhưng không được phản ánh trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty liên kết. Ví dụ thay đổi trong vốn chủ sở hữu của công ty liên kết có thể bao gồm những khoản phát sinh từ việc đánh giá lại TSCĐ và các khoản đầu tư, chênh lệch tỷ giá quy đổi ngoại tệ và những điều chỉnh các chênh lệch phát sinh khi hợp nhất kinh doanh (khi mua khoản đầu tư). 

+ Phương pháp vốn chủ sở hữu được áp dụng trong kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết khi lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất của nhà đầu tư.

b) Điều chỉnh phần lãi hoặc lỗ trong kỳ báo cáo của nhà đầu tư trong công ty liên kết.

- Nhà đầu tư phải xác định và điều chỉnh tăng hoặc giảm giá trị khoản đầu tư vào công ty liên kết tương ứng với phần sở hữu của nhà đầu tư trong lãi hoặc lỗ sau thuế TNDN của công ty liên kết tại thời điểm cuối mỗi kỳ kế toán khi lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất. Trường hợp công ty liên kết là công ty cổ phần có cổ phiếu ưu đãi cổ tức được nắm giữ bởi các cổ đông bên ngoài thì nhà đầu tư phải loại trừ phần cổ tức ưu đãi trước khi xác định phần sở hữu của mình trong lãi hoặc lỗ từ công ty liên kết, kể cả khi chưa có thông báo chính thức về việc trả cổ tức trong kỳ.

- Trường hợp khoản lỗ trong công ty liên kết mà nhà đầu tư phải gánh chịu lớn hơn giá trị ghi sổ của khoản đầu tư trên Báo cáo tài chính hợp nhất thì nhà đầu tư chỉ ghi giảm giá trị khoản đầu tư vào công ty liên kết trong Báo cáo tài chính hợp nhất cho đến khi nó bằng không (= 0). Trường hợp nhà đầu tư có nghĩa vụ thanh toán thay cho công ty liên kết các khoản nợ mà nhà đầu tư đã đảm bảo hoặc cam kết trả thì phần chênh lệch lớn hơn của khoản lỗ trong công ty liên kết và giá trị ghi sổ của khoản đầu tư được ghi nhận là một khoản chi phí phải trả. Nếu sau đó công ty liên kết hoạt động có lãi, nhà đầu tư chỉ được ghi nhận phần sở hữu của mình trong khoản lãi đó sau khi đã bù đắp được phần lỗ thuần chưa được hạch toán trước đây. Phương pháp vốn chủ sở hữu được áp dụng trong kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết khi lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất của nhà đầu tư.

-------------- 

Cập nhật quy định mới thông tư 202

Điều 50 TT 202:

2. Trường hợp sau khi thoái một phần vốn công ty mẹ vẫn nắm giữ quyền kiểm soát đối với công ty con

d) Công ty mẹ lập bút toán thoái vốn để:

- Ghi nhận kết quả từ việc thoái vốn tính trên cơ sở hợp nhất vào chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này”;

- Điều chỉnh lợi ích cổ đông không kiểm soát nắm giữ tại công ty con;

- Ghi giảm số lợi thế thương mại tương ứng với tỷ lệ vốn bị thoái;

3. Trường hợp sau khi thoái một phần vốn công ty mẹ mất quyền kiểm soát đối với công ty con, công ty con trở thành công ty liên kết của công ty mẹ

e) Trường hợp trước đây công ty mẹ đã thoái một phần vốn tại công ty con và đã ghi nhận kết quả từ việc thoái phần vốn đó trong lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Bảng cân đối kế toán hợp nhất, nay thoái thêm một phần vốn đầu tư tại công ty con dẫn đến mất quyền kiểm soát thì công ty mẹ phải kết chuyển phần lãi, lỗ đã ghi nhận trước đây trong lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sang Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

Case Study

FPT

Bán bớt phần vốn tại Thương mại FPT, bán 47% cho Synex với giá 932 tỷ, dự kiến ghi nhận lãi sau thuế 432 tỷ. Sau khi bán cho Synnex, sở hữu FPT giảm từ 100% xuống 53% vẫn còn >=51% nên vẫn bị xem là công ty con nên không được ghi nhận lợi nhuận trên kết quả kinh doanh hợp nhất, ghi thẳng vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Việc bán bớt vốn tại FPT Retail cũng vậy, bán 30% vốn cho DC và Vinacap, có thể ghi nhận lãi sau thuế 660 tỷ, nhưng việc giảm sở hữu FPT tại cty này từ 85% xuống 55%, nên không được ghi vào lợi nhuận trên báo cáo hợp nhất, chỉ ghi thẳng vào retain earnings.

Trong 2 deals này đều có việc bán bớt vốn cho cán bộ công nhân viên/nhà đầu tư cá nhân để giảm xuống dưới 51%. Nếu việc này hoàn tất, FPT có thể book vào lợi nhuận sau thuế trên báo cáo hợp nhất. Nếu hoàn thành việc này, FPT có thể book lãi tài chính 1.1k tỷ, đi cùng với đó, sẽ giảm lợi nhuận từ hợp nhất các cty đã bán ở trên, ghi tăng lợi nhuận công ty liên doanh liên kết.

CII

VPBank 

KDC

Nguồn: finandlife

Tags: , , , , ,

Stocks

Trong những tuyên bố chống lại HAGL tại Cambodia có "lạm dụng tình dục"

by finandlife19/05/2014 14:40

Trong một báo cáo của Ngân hàng Thế Giới, những dân làng ở tỉnh Ratanakkiri Cambodia tố cáo đại gia Cao Su Việt Nam, HAGL về việc tấn công tình dục và sự tàn phá những thánh địa thiên liên của họ.

Vào tháng 2 vừa qua, 17 cộng đồng người bản địa đã cáo buộc HAGL tội cướp đất thông qua hoạt động trồng cao su mà Dragon Capital Group đã đầu tư gián tiếp vào đó. Họ đã đệ đơn khiếu nại lên Công ty IFC thuộc Ngân hàng Thế Giới, và sự việc đang được giám sát với CAO.

Trong một đánh giá ban đầu được công bố trên website vào ngày 12 tháng 5 vừa qua, CAO cho hay những cáo buộc của người dân về những vấn đề như cạn kiệt nguồn cá, sự xâm lấn và phá hủy các vùng đất thiên, cái chết của hàng trăm gia súc và một vấn đề gây sốc, đó là "lạm dụng tình dục bởi nhân công của HAGL.

Báo cáo còn cho biết "không chỉ là cưỡng ép cá nhân (individual duress), mà những phụ nữ còn phải chú ý nhiều hơn trong hoạt động hàng ngày của họ để tránh bị hãm hiếp".

HAGL đã từ chối trả lời, nhưng quan điểm của Công ty vẫn cho rằng họ làm theo luật pháp của Cambodia, mặc dù chính họ cũng đã thừa nhận việc đuổi một vài người dân ra khỏi nhà chỉ là để phụ vụ cho sự phát triển.

"Công ty thừa nhận rằng ban đầu họ đã không đặt mục tiêu lớn hơn vào cơ hội phát triển cho cộng đồng bản địa khi phát triển hoạt động của mình"

Những dân làng bị ảnh hưởng đã liên lạc hôm qua không tiết lộ chi tiết những trường hợp bị tấn công nhưng họ cho rằng họ vẫn đang bị ngược đãi bởi những công nhân HAGL, bao gồm cả việc trộm cắp thiết bị nông nghiệp.

Romam Tham, một nông dân từ làng Kak đã nói "chúng tôi nghĩ rằng họ đã làm điều đó bởi vì họ không muốn chúng tôi có bất kỳ hoạt động nông nghiệp nào trên đất đai mà họ đã xóa bỏ"

Tin tức báo cáo tuần vừa rôi cho thấy HAGL đã bị đình chỉ công việc trên 3 dự án tại Ratanakkiri từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 30 tháng 11. Bảng ghi nhớ vào ngày 28 tháng 4 không cho biết chi tiết lý do nhưng điều đó là nhằm đáp ứng yêu cầu sau cuộc họp với thanh tra IFC vào ngày 2 tháng 4.

Trụ sở CAO tại Washington đã nhắc lại thông điệp qua email rằng cả người dân và HAGL đã đồng ý quá trình giải quyết tranh chấp mà thanh tra IFC sẽ sắp xếp.

HAGL đã luôn là trung tâm tranh cãi khi đầu tư vào nông nghiệp ở Cambodia. Năm ngoái, Tổ chức phi chính phủ Global Witness tại Anh cũng đã xuất bản một báo cáo cáo buộc hoạt động phá rừng và hủy hoại môi trường của Công ty này.

Eang Vuthy, giám đốc điều hành của tổ chức phi chính phụ Equitable Cambodia, tổ chức đang làm việc với những gia đình bị ảnh hưởng, hôm qua đã nói rằng một cuộc đối thoại mở là một bước quan trọng, nhưng họ vẫn phải có những bước đi cần thiết khác để đạt được một sự giải quyết thích đáng.

“Thật quan trọng để các bên gặp và nói chuyện,” ông ấy đã nói. “Nếu chúng tôi không thể đạt được bất kỳ sự giải quyết nào, chúng tôi sẽ suy nghĩ đến bước tiếp theo.”

Đây là bài dịch của finandlife đối với bài “Sexual abuse among claims against HAGL” trên phnompenhpost. Link đầy đủ ở đây.

 

Nguồn: finandlife|phnompenhpost.com

Tags: ,

Economics | Stocks

CII bị bán sàn 6 phiên liên tiếp, lỗi tại ai?

by finandlife14/05/2014 10:30

Dân tài chính hầu hết đều tính toán được sự sụt giá của CII kể từ ngày giao dịch không hưởng quyền. Vấn đề ở đây là tại sao cơ quan quản lý lại để giá cổ phiếu phải mất gần cả chục phiên để có thể lấy lại cân bằng mới? Ngoài ra, với dữ liệu giá thế này, làm sao dân phân tích kỹ thuật tin tưởng vào diễn biến của những chỉ báo để dự báo giá cổ phiếu CII?

Hiện vẫn còn nhiều tranh luận liên quan đến việc “có nên điều chỉnh giá tại ngày giao dịch không hưởng quyền hay không?”, đó là công việc của nhà quản lý điều hành. Đứng ở góc độ nhà đầu tư, chúng ta chỉ còn cách trang bị những kiến thức để tự bảo vệ túi tiền của mình.

Rõ ràng, có sự không tương đồng về lợi ích của cổ đông có quyền mua trái phiếu chuyển đổi và cổ đông không có quyền trong và sau ngày giao dịch không hưởng quyền. Chính sự không tương đồng về lợi ích này đã làm cho những cổ đông có quyền mua trái phiếu chuyển đổi bán ra để tận dụng “chênh lệch giá” và điều đó làm giá cổ phiếu liên tục giảm mạnh, và dường không có nhiều người mua vào. Vậy xu hướng này khi nào sẽ chấm dứt?

Về bản chất, nếu 100% nhà đầu tư chuyển đổi vào cuối kỳ thì trường hợp này giống như phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1000:909, giá phát hành là 11,000 đồng/cổ phiếu. Và nếu vậy, thì giá trong ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ được điều chỉnh theo công thức:

Giá điều chỉnh = (Giá thị trường*100 + Giá chuyển đổi*90.9)/Tổng số cổ phiếu.

                    = (26,100*100+11,000*90.9)/190.9 = 18,900 đồng

Hiện tại, CII đã về mức giá 17,200 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 8% so với mức giá được tính toán ở trên. Vậy sao xu hướng giảm vẫn chưa dừng lại?

Có lẽ, việc CII giảm điểm trùng với giai đoạn thị trường ảnh hưởng nặng nề do lo ngại chiến tranh Trung Quốc. Cổ phiếu trong giai đoạn này, trung bình đã giảm 15%-20%. Và điều này có thể tiếp tục gấy áp lực giảm thêm lên CII 1 vài phiên nữa.

Finandlife

--------------------------------

Bài viết về sự kiện này của Analyst Nguyễn Văn Tiến, VFS Research

CII ngày hôm nay vẫn tiếp tục bị bán tháo với dư bán giá sàn lên đến gần hai triệu cổ phiếu. Với mức giá sàn 21.1, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư không nên mua vào vì khả năng rất lớn CII sẽ tiếp tục giảm thêm một vài phiên nữa.

Nguyên nhân của tình trạng bán tháo CII bắt đầu từ một lỗ hổng nhỏ tại Điều 10.5 Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại SGDCK TP.HCM, theo đó, SGDCK sẽ không điều chỉnh giá tham chiếu của CII vào ngày GDKHQ mua trái phiếu chuyển đổi. Điều này đã dẫn đến tình trạng cung cổ phiếu CII tăng rất mạnh, khi những nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu trước ngày chốt sẽ có được những lợi thế rất lớn. Mặt khác, sức cầu sụt giảm rất mạnh vì rất ít nhà đầu tư sẵn lòng trả một mức giá quá cao và không công bằng ngay sau thời điểm chốt danh sách phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Theo phương án phát hành:

   +Ngày chốt danh sách 7/5/2014

   +Giá phát hành: 1,000,000 (một triệu đồng/1 trái phiếu)

   +Giá chuyển đổi: 11,000 đồng

   +Tỷ lệ thực hiện: 100:1

Tức là tại ngày 7/5/2014, nhà đầu tư sở hữu 100 cổ phiếu CII sẽ được hưởng 100 quyền mua. 100 quyền mua này sẽ được mua một trái phiếu chuyển đổi giá 1,000,000 đồng. Qui theo giá chuyển đổi 11,000 đồng, thì nhà đầu tư sở hữu 100 cổ phiếu CII trên sẽ được sở hữu thêm 90.91 cổ phiếu khi thực hiện chuyển đổi.

Về bản chất, trường hợp này giống như phát hành thêm cổ phiếu với tỷ lệ 1000:909, giá phát hành là 11,000 đồng/cổ phiếu. Và nếu vậy, thì giá trong ngày GDKHQ sẽ được điều chỉnh theo công thức:

Giá điều chỉnh = (Giá thị trường*100 + Giá chuyển đổi*90.9)/Tổng số cổ phiếu.

                    = (26,100*100+11,000*90.9)/190.9 = 18,900 đồng

Nếu giá CII được điều chỉnh, giá trị của nhà đầu tư sẽ không thay đổi trước và sau ngày GDKHQ: 100 cổ phiếu trị giá 2,610,000 đồng và 1,000,000 đồng tiền mặt, tương đương với 190.9 cổ phiếu trị giá 3,609,000 đồng sau khi điều chỉnh. Nhưng thực tế, giá CII đã không được/bị điều chỉnh, điều này đã dẫn đến một kết quả: Sau ngày GDKHQ, nhà đầu tư có 190.9 cổ phiếu trị giá 5,000,000 đồng (giá 26,100 – không điều chỉnh) tăng gần 40% so với giá trị ban đầu – một tỷ suất sinh lợi rất hiếm có trên thị trường chứng khoán (chỉ sau một ngày).

Mặt khác, đối với các nhà đầu tư tiềm năng, trước ngày GDKHQ, CII có vốn hóa thị trường đạt 2,950 tỷ đồng (tương đương với 112.86 triệu cổ phiếu). Số cổ phiếu chắc chắn sẽ tăng lên 215.45 triệu cổ phiếu khi tiến hành chuyển đổi trong tương lai, trong khi giá cổ phiếu CII không điều chỉnh, vốn hóa của công ty này thực chất đã tăng lên 5,620 tỷ đồng – một cái giá quá đắt đỏ cho CII. Vốn bổ sung từ đợt phát hành 1,128,615 trái phiếu chuyển đổi khoảng 1,129 tỷ đồng. CII có giá trị điều chỉnh khoảng 4,080 tỷ đồng. Việc không điều chỉnh giá trong ngày GDKHQ đã giúp CII tăng giá lên tới 5,620 tỷ đồng, không nhà đầu tư biết tính toán nào lại thoải mái mua vào với cái giá đắt đỏ như vậy.

Nhà đầu tư ồ ạt chốt lời với tỷ suất sinh lợi gần 40% từ trên trời rơi xuống đã làm cho lượng cung CII những phiên giao dịch vừa qua tăng đột biến. Đây là yếu tố tiêu cực trong ngắn hạn. Trong dài hạn, chúng tôi thực sự nghi ngại về khả năng mọi thành quả mà CII gặt hái được sẽ bị xóa bỏ bở tốc độ pha loãng quá lớn từ trái phiếu chuyển đổi.

-----------------------------

Bài viết “TPCĐ CII hấp dẫn đến mức nào?” trên Blog Hoàng Thạch Lân

Trong buổi CII gặp mặt nhà đầu tư hôm nay, ở phần hỏi đáp, tui thấy có ý kiến cho rằng giá chuyển đổi 11 k/cổ của số TPCĐ mà CII muốn phát hành cho cổ đông hiện hữu là quá thấp so với hiện giá 18,4 k/cổ (60%), điều này sẽ khiến dân lướt sóng được lợi, còn cổ đông dài hạn của CII bị thiệt thòi, nào là lãi suất quá cao, 12%/năm khiến chi phí lãi vay tăng lên (1.128,015 tỷ * 12% = 135,4 tỷ), rồi khi TPCĐ được chuyển thành cổ phiếu chỉ sau 6 tháng, NĐT sẽ chốt lời ngay và sẽ đạp giá CII xuống. Đó là chưa nói đến khả năng EPS 2014 bị pha loãng :) Tuy nhiên, tui lại nghĩ là đang có 1 số hiểu nhầm ở đây.

Đầu tiên nói chuyện lãi suất 12%. Theo bác Tổng CII, số tiền TP này sẽ được xài cho 1 số dự án có tỷ suất lợi nhuận rất lớn -> 12% vậy còn là rẻ chứ k đắt. Đây là 1 ý kiến có vẻ hợp lý, vì đối với doanh nghiệp, quan trọng là chỉ số EBIT/interest expense, hoặc so 12% với IRR của d/a -> nếu số tiền trái phiếu được ĐT vào d/a có hiệu quả cao thì sá gì lãi suất 12% kia! Chỉ tiếc là bác ấy lại k tiết lộ sắp có d/a nào mà lãi khủng vậy. Ngoài ra, có 1 điều cần phải nhớ rằng lãi suất này được trả 1 năm/lần, và chi phí lãi vay tỷ lệ nghịch với lượng TP được chuyển đổi. Nếu TP phát hành sau ngày 1/1/2014 -> chi phí lãi vay phát sinh sau ngày 1/1/2015 -> trên b/c lãi lỗ 2014 sẽ k bao gồm số chi phí này.

Tiếp theo là chuyện giá chuyển đổi 11 k/cổ có hấp dẫn dân lướt sóng? Tui cũng k rõ CII căn cứ vào tiêu chí gì để ra con số 11 đó, chắc lại phải chờ đến dịp ĐHCĐ vậy. Tuy nhiên, nên nhớ là TPCĐ được phân phối cho cổ đông hiện hữu -> nếu bạn đang nắm 100 cổ CII thì bạn được phép mua 1 TPCĐ và có thể chuyển đổi thành 90,9 cổ nữa -> trường hợp này tương tự như đợt phát hành quyền mua cổ phiếu với tỷ lệ 100:90,9, giá phát hành 11 k/cổ, và khoảng cách từ ngày phát hành đến ngày CII NY số cổ mới >= 6 tháng. Tui nói tương tự, bởi đến ngày GD XR, HOSE sẽ k điều chỉnh giảm thị giá CII.

Do đó, nếu bây giờ bạn mua 100 CII giá 18,4 để được mua 90,9 cổ kia giá 11 -> giá vốn bq của bạn sẽ = (100*18,4 + 90,9*11)/190,9 = 14,9 k/cổ (điều chỉnh giảm 20%). Nếu bạn là cổ đông “rất cũ” của CII, tức là có giá vốn thấp hơn, giả sử… 10 k/cổ đi, thì giá vốn bq sẽ chỉ vào khoảng 10,5 k/cổ. Hai ví dụ này cho thấy 1 điều: có rất nhiều cổ đông “cũ” (cổ đông sáng lập chẳng hạn) sẽ được lợi hơn cổ đông “mới”.

Ngoài ra, nếu bạn mua 100 với giá 18,4 k, thì tui nghĩ bạn chỉ nên chuyển đổi khi thị giá CII >= (100*18,4 + 90,9*11*(1+12%))/190,9 = 15,5 k/cổ (giảm 16%). Nếu giá thấp hơn mốc này, bạn hãy cứ nắm TP đến kỳ nhận lãi 12% và xem xét tiếp khả năng chuyển đổi đợt sau. Do đó, nếu chỉ nhìn sơ sơ (11 k/cổ) thì thấp, nhưng thực sự cao-thấp còn tùy người!

Cuối cùng là chuyện đạp giá. Tui nghĩ trong trường hợp 1 phần TPCĐ này được chuyển thành cổ phiếu CII (sớm nhất trong tháng 7 năm sau), thì cũng có khả năng “hàng mới” sẽ làm tăng cung CII trên sàn HOSE -> giá giảm. Ngoài ra, cũng có rủi ro khác là CII chưa thoát khỏi khó khăn như bác Tổng hứa -> EPS trailing tại thời điểm chuyển đổi thấp -> EPS diluted còn thấp hơn -> P/E trailing và P/E diluted cao -> cty CK nào đó khuyến nghị bán. Tuy nhiên tất cả chỉ là giả định, bởi quan trọng nhất vẫn là diễn biến giá CII trong 6 tháng tới sẽ như thế nào. Hơn nữa, tui k tin cổ đông sáng lập, cổ đông lớn CII sẽ đua lệnh với cổ đông nhỏ lẻ đâu :)

Tóm lại, cho dù CII đang trong giai đoạn khó khăn, giá rổ đang cao đối với thằng luôn ưa thích mô hình P/E như… tui, nhưng riêng về vụ phát hành TPCĐ cho cổ đông hiện hữu này, tui nghĩ là nếu bạn đang là cổ đông CII thì vẫn có thể kiêm luôn chức danh chủ nợ (trái chủ), bởi theo kịch bản lạc quan: giá CII tại thời điểm chuyển đổi cao hơn nhiều so với giá vốn -> chuyển, còn theo kịch bản bi quan: vẫn có thể nhận lãi 12% + bình quân giá vốn -> chờ thời. So với mặt bằng lãi suất tiết kiệm hiện nay, thậm chí trong vòng 6 tháng tới, tui nghĩ con số 12% vẫn cao hơn.

--------------------

Bài viết “Có cần điều chỉnh giá tham chiếu trong trường hợp phát hành Trái phiếu chuyển đổi”, trên blog Hoàng Thạch Lân

Đây là đề tài mà tui … không thấy nhắc đến trong các tài liệu tư vấn của Hàn Quốc về cơ chế giao dịch chứng khoán, nên có lẽ cần trao đổi thêm. Dưới đây chỉ là ý kiến của tui. Xin cám ơn trước! 

Có 1 vấn đề đang có vẻ bị các cơ quan quản lý TTCK lờ đi: có hay không việc điều chỉnh giá tham chiếu trong các ngày chốt quyền mua Trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ)? Nếu không thì tại sao và nếu có thì làm như thế nào? Nhìn lại sự kiện trước đây có liên quan đến vấn đề này thì thấy rằng HOSE và HNX “trả lời” khác nhau. HOSE nói NO, còn HNX thì thực chất không biết nói làm sao. Việc HNX mở rộng biên độ dao động giá lên 20-30% vào các ngày XR đã chứng minh rằng HNX cũng chưa biết làm sao với những ca này.

Công thức điều chỉnh không phải là cái gì đó quá phức tạp để phải dẫn đến kết cục mở biên độ 30% như trường hợp của DBC – sàn HNX. Hơn nữa, cho dù có mở biên độ, thì sau này khi HNX tính EPS cơ bản của DBC năm 2010 thì cũng sẽ phải tính hệ số hồi tố (những người nào đã từng tính EPS theo trọng số KLĐLH bình quân – chuẩn mực kế toán IAS số 33, thì sẽ hiểu vấn đề này, tui xin phép không nói thêm ở đây). Khi đó, liệu HNX có dám lấy hệ số hồ tố = 1+30%?

Tuy nhiên, tui không đồng tình đối với việc điều chỉnh giá tham chiếu trong trường hợp chốt quyền mua TPCĐ này. TPCĐ với thời hạn thường trên 1 năm mới bắt đầu có quyền chuyển đổi, lại là 1 thực thể riêng biệt nằm trong tài khoản của NĐT và hưởng lãi suất cũng như không có cùng các quyền lợi như cổ phiếu để mà có thể điều chỉnh. Ngoài ra, còn 1 lý do khác nữa phản bác quan điểm điều chỉnh giá cổ phiếu, đó là việc nhận các quyền lợi của trái chủ và cổ chủ tính từ sau ngày XR là khác nhau. Với ví dụ 1 cổ được quyền nhận 1 cổ thưởng nói trên, nếu sau đó cty NY tuyên bố trả tiếp cổ tức 1.000 đ/cp thì lúc này NĐT sẽ nhận được tổng số tiền cổ tức = 2 x 1.000 = 2.000 đ, và 2 cổ đó sẽ tiếp tục được điều chỉnh giá còn 5.000 – 1.000 = 4.000 đ. Tuy nhiên, nếu NĐT chỉ có 1 cổ 1 trái, thì cho dù cty tuyên bố trả cổ tức như vậy, NĐT vẫn chỉ nhận 1.000 đ (TPCĐ trước khi được chuyển đổi thì không được quyền nhận cổ tức tiền mặt), và giá cổ phiếu không thể được điều chỉnh 10.500 – 1.000 = 9.500 đ, vì nếu điều chỉnh giá như vậy sẽ dẫn đến tổng giá trị tài sản của NĐT đã bị vênh tại hai thời điểm trước khi chia cổ tức (1x 10.000 + 1 x 11.000 = 21.000 đ) và sau khi chia (1.000 + 1 x 9.500 + 1 x 10.000 = 20.500 đ). Tương tự nếu cty NY trả lãi TPCĐ cho NĐT, thì giá tham chiếu cổ phiếu sẽ không được điều chỉnh, do đó tổng giá trị tài khoản cũng sẽ bị vênh.

Vậy nếu không điều chỉnh thì xử lý thế nào trong những trường hợp này? Quan điểm của tui là nếu có liên quan đến cp, ta điều chỉnh theo công thức từ trước đến giờ. Nếu chỉ liên quan đến TPCĐ, giá tham chiếu của cổ phiếu giữ nguyên. Trong trường hợp DBC, do ngày chốt quyền có liên quan đến cả cp (quyền mua 3:2 giá 17.000 đ/cp), nên sẽ điều chỉnh theo công thức:

Giá tham chiếu mới = (giá bình quân ngày GD liền trước XR x 3 + 17.000 x 2)/(3 + 2)

Những ai khi tính EPS theo chuẩn IAS thì sẽ thấy rằng basic EPS không bị điều chỉnh đối với trường hợp TPCĐ. Chỉ diluted EPS mới bị tính, mà chỉ số này vốn chưa được Sở nào công bố hết. Đối với các trường hợp TPCĐ nói chung, có thể ứng xử tương tự như phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tức là ngoài việc không điều chỉnh giá tham chiếu, Sở GDCK sẽ tính basic như bình thường và công bố thêm diluted EPS. Sau 1 thời gian khi TPCĐ được chuyển thành cp, Sở sẽ tính cộng KL phát hành thêm riêng lẻ đó vào KLĐLh hiện tại vào thời điểm NY (đúng ra là thời điểm chính thức phát hành, vì phát hành rồi một thời gian mới NY), từ đó sẽ tính trọng số KLĐLH bình quân như bình thường -> basic EPS, và bỏ diluted EPS. Như vậy hợp lý hơn. 

Nguồn: finandlife|Hoangthachlan Blog

Tags:

Stocks

SBA|Cập nhật KQKD quý 1 năm 2014

by finandlife20/04/2014 21:52

SBA mở đầu năm 2014 với kết quả Quý 1 đáng kinh ngạc: doanh thu tăng 2.7 lần và lợi nhuận sau thuế tăng gần 4 lần so với cùng kỳ, mặc dù chi phí lãi vay cũng tăng hơn 3 lần.
Có mấy điểm cần lưu ý :

Biểu đồ sản lượng điện 5 quý gần nhất

Sản lượng điện quý 1/2014 tăng 150% so với quý 1/2013 do điều kiện thủy văn cải thiện, nước về các hồ chứa tăng cao giúp doanh số tăng mạnh. Trong đó, sản lượng điện của NMTĐ Khe Diên tăng 166% và sản lượng NMTĐ Krong H’Năng tăng 144%.

Chi phí lãi vay trung bình mỗi quý khoảng 16 tỷ đồng, con số này trong quý 1/2014 là 17.28 tỷ đồng, chênh lệch không nhiều so với con số trung bình. Đây là điều bình thường! Trong quý 1/2013, SBA đã thực hiện hạch toán kế toán chi phí lãi vay theo doanh thu bán hàng, nên chi phí lãi vay trong quý này giảm mạnh. Nhưng đây là điều không được chấp nhận, do vậy trong báo cáo kiểm toán giữa niên độ 2013, Cty buộc phải nâng mức chi phí lãi vay lên 28.1 tỷ đồng, thực chất là ghi bù lại cách hạch toán không được phép của quý 1/2013 (nhớ rằng, quý 1, báo cáo tài chính không bắt buộc phải kiểm toán).

Kế hoạch kinh doanh 2014 cho thấy, doanh thu tăng 6%, lợi nhuận sau thuế tăng 17% so với 2013. Nhưng với điều kiện thủy văn thuận lợi như quý 1/2014, nhiều khả năng SBA sẽ hoàn thành vượt kế hoạch đặt ra.

Đây là giải trình của Ban Lãnh Đạo SBA.

Lưu ý: Có phải là do thủy văn cải thiện hay chỉ đơn thuần là được tích nước tốt trong quý 4?

Bài liên quan: 

Phân tích và khuyến nghị SBA (Cổ phiếu Cty Sông Ba) 

Nguồn: finandlife

Tags: ,

Stocks

Báo cáo phân tích và khuyến nghị DQC, cập nhật tháng 04 năm 2014

by finandlife18/04/2014 09:12

Chúng tôi đánh giá cao những chuyển biến tích cực ở cả thị trường trong nước lẫn xuất khẩu của công ty thời gian qua. Những chuyển biến này đã giúp doanh thu của công ty tăng trưởng cao và ổn định. Bên cạnh đó, các khoản chi phí được kiểm soát tốt và tiến độ thu hồi công nợ được duy trì giúp cải thiện dòng tiền, khả năng thanh toán và tăng trưởng lợi nhuận cho công ty. Tuy nhiên, việc công ty chưa đàm phán được hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị cũ sản xuất cho Cuba trước đây có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của công ty trong thời gian tới.

Chúng tôi cho rằng, năm 2014, công ty sẽ hoàn thành kế hoạch doanh thu và vượt kế hoạch lợi nhuận, mặc dù lợi nhuận đạt được có thể thấp hơn so với năm 2013.

Với những tín hiệu khả quan từ tăng trưởng doanh thu, tiến độ thu hồi công nợ, chúng tôi nâng mức định giá theo phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFF của cổ phiếu DQC lên 47,154 đồng, cao hơn 21% so với giá đóng cửa ngày 14/04/2014.

VFS Research

Báo cáo Phân tích và khuyến nghị DQC, lần đầu

--------------------------------

Kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang vừa trải qua năm 2013 với kết quả kinh doanh ấn tượng. Doanh thu thuần tăng 26.1% so với năm trước đạt 795.1 tỷ đồng, trong khi giá vốn chỉ tăng 10.9% giúp công ty đạt 248.9 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 80.4%.

Trong năm, hoạt động thu hồi công nợ phải thu từ khách hàng Consumer Import (Cuba) được duy trì ổn định giúp công ty tiếp tục có được khoản doanh thu tài chính lớn từ chênh lệch tỷ giá và lãi bán hàng trả chậm (115.2 tỷ so với 117.3 tỷ năm 2012). Cùng với đó là việc kiểm soát tốt các chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Kết quả lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 121.3 tỷ đồng, tăng 147.5% so với năm 2012, vượt 130% kế hoạch đặt ra.

Kế hoạch lợi nhuận 2014 thận trọng

Bước sang năm 2014, công ty đặt kế hoạch 1,000 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 26% so với thực hiện 2013 trên cơ sở đánh giá chi tiết khả năng tiêu thụ ở các thị trường nội địa, xuất khẩu và các kênh tiêu thụ hiện có của công ty. Tuy nhiên, kế hoạch lợi nhuận công ty đặt ra lại rất khiêm tốn. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch chỉ đạt 82 tỷ đồng, giảm 50% so với kết quả thực hiện năm 2013.

Ban lãnh đạo công ty lý giải rằng, năm 2013 công ty tìm kiếm được đối tác tiêu thụ vật tư thiết bị tồn kho sản xuất cho Cuba trước đây với giá bán tương đối cao so với giá vốn đem lại giá trị kinh tế và lợi nhuận cao cho công ty. Năm 2014, việc đàm phán tiếp tục hợp đồng cũng như tìm kiếm đối tác tiêu thụ mới đến thời điểm này chưa đem lại kết quả. Do đó, để đảm bảo tính thận trọng trong việc đặt kế hoạch kinh doanh, công ty chưa đưa khoản lợi nhuận này vào kế hoạch năm 2014.

Mặc dù vậy, chúng tôi cho rằng, với kế hoạch doanh thu tăng trưởng mạnh, tiến độ thu hồi công nợ phải thu tiếp tục được duy trì ổn định, nhiều khả năng công ty sẽ hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận đặt ra.

Doanh thu xuất khẩu tăng trưởng đột biến

Năm 2013, mặc dù gặp không ít khó khăn do bất ổn chính trị ở thị trường Ai Cập và sự cạnh tranh gay gắt đến từ các sản phẩm chiếu sáng Trung Quốc… doanh thu xuất khẩu của DQC vẫn tăng trưởng 236% so với năm 2012, đạt 301 tỷ đồng, chiếm 37.8% tổng doanh thu của công ty. Đóng góp chủ yếu vào sự tăng trưởng đột biến này theo ban lãnh đạo công ty là do trong năm công ty tìm kiếm được đối tác tiêu thụ lượng vật tư thiết bị tồn kho sản xuất cho Cuba trước đây. Bên cạnh đó, các thị trường truyền thống tại Đông Nam Á, Trung và Nam Mỹ vẫn duy trì được mức tăng trưởng tốt. Trong năm công ty cũng đã mở thêm được một thị trường mới ở Trung Đông.

Công ty cũng cho biết hiện tại đang xúc tiến thâm nhập vào thị trường Chi Lê để đón đầu việc Việt Nam gia nhập TPP. Dự kiến công ty sẽ hưởng lợi không nhỏ nếu hiệp định này được kí kết.

Doanh thu nội địa tăng trưởng khá

Năm 2013, doanh thu nội địa đạt 478 tỷ đồng, giảm 44 tỷ đồng so với năm 2012. Nguyên nhân là do năm 2013 doanh thu từ công ty con đóng góp bị giảm do DQC tái cơ cấu ngành hàng, sản phẩm công ty con được phân phối, chỉ phân phối sản phẩm có hiệu quả. Còn lại, doanh thu các kênh tiêu thụ nội địa chính đều tăng trưởng so với năm 2012. Trong đó, kênh tiêu thụ truyền thống đạt mức tăng trưởng 15%. Kênh tiêu thụ hiện đại đạt mức tăng trưởng 87% về doanh thu.

Chúng tôi cho rằng, công tác xuất khẩu của công ty thời gian tới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro đến từ yếu tố chính trị, cạnh tranh… Đặc biệt, việc công ty chưa đàm phán được hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị tồn kho sản xuất cho Cuba trước đây có thể sẽ ảnh hưởng phần nào đến doanh thu xuất khẩu của công ty năm 2014. Trong khi đó, doanh thu nội địa sẽ có sự tăng trưởng mạnh nhờ đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm mới, đặc biệt dòng sản phẩm LED và nâng cấp các kênh tiêu thụ như kênh công trình – dự án; siêu thị, trung tâm điện máy, truyền hình…

Biên lãi gộp có thể sụt giảm

Biên lãi gộp của công ty năm 2013 cải thiện mạnh nhờ đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm khác biệt có lợi nhuận biên cao như đèn compact chống ẩm, đèn DoubleWing, đèn LEDs… và đặc biệt là việc tiêu thụ được một phần vật tư hàng hoá tồn kho sản xuất cho Cuba trước đây với giá vốn thấp. Vì vậy, bước sang năm 2014, biên lãi gộp của DQC có thể sụt giảm nếu công ty không tìm kiếm được đối tác tiêu thụ lượng vật tư hàng hoá này hoặc lượng vật tư hàng hoá tồn kho không còn nhiều như năm 2013. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng, mức độ sụt giảm biên lãi gộp là không nhiều. Với dự báo doanh thu tăng trưởng mạnh, lãi gộp năm 2014 có thể ở mức tương đương với năm 2013.

Kiểm soát chi phí tốt hơn

Cả Chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều được kiểm soát tốt hơn trong năm 2013 giúp công ty cải thiện biên lãi trước thuế và biên lãi ròng.

Năm 2014, chi phí lãi vay nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm do lãi suất giảm và dư nợ dài hạn đến hạn trả giảm dần (mỗi năm công ty thanh toán được khoảng 100 tỷ đồng nợ dài hạn đến hạn trả). Kỳ vọng công ty sẽ tiếp tục quản lý tốt hơn chi phí bán hàng, chi phí quản lý, qua đó tiếp tục có được biên lợi nhuận khả quan.

Công nợ tiếp tục chuyển biến tích cực

Tiến độ thu hồi khoản phải thu từ đối tác Consumer Import- Cuba tiếp tục duy trì ổn định trong năm 2013. Tổng công nợ thu được trong năm là khoảng 9 triệu USD, tương đương 178.4 tỷ đồng, phù hợp với lịch thanh toán hai bên đã thống nhất. Tổng số nợ mà khách hàng Cuba phải trả cho DQC đến thời điểm 31/12/2013 là khoảng 30.3 triệu USD, tương đương 640.5 tỷ đồng. Số tiền này sẽ tiếp tục được thanh toán dần đều trong 3 năm tới.

Cùng với đó, công ty tiếp tục nhận được khoản lãi chênh lệch tỷ giá lớn. Năm 2007, tỷ giá liên ngân hàng cuối năm chỉ là 16,114 VND/USD, với tỷ giá hạch toán cuối năm 2013 là 21,125 VND/USD, DQC sẽ nhận khoảng 5,011 đồng lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện cho mỗi USD nhận được từ đối tác Cuba. Khoản lãi chênh lệch tỷ giá DQC ghi nhận trong năm 2013 là 49.21 tỷ đồng, chủ yếu đến từ chênh lệch tỷ giá khoản phải thu từ đối tác Cuba.

Chúng tôi cho rằng, với việc duy trì tiến độ trả nợ trong 3 năm liên tiếp gần đây, khách hàng Cuba sẽ tiếp tục thanh toán đúng hẹn cho DQC trong năm 2014 giúp công ty cải thiện dòng tiền, thu xếp nguồn tiền trả nợ vay dài hạn và có được khoàng 48 – 50 tỷ đồng lãi chênh lệch tỷ giá.

Với khoản tiền thu hồi công nợ lớn mỗi năm, DQC thu xếp một phần để trả nợ vay dài hạn đã vay để thực hiện dự án với đối tác Cuba. Số dư nợ gốc của khoản vay này giảm dần từ năm 2009 (mỗi năm trả được khoảng 100 tỷ) đến cuối năm 2013 còn khoảng 210 tỷ đồng (lãi suất 9%/năm, thời gian ân hạn đến 10/12/2015) giúp công ty giảm bớt áp lực vay nợ, cải thiện các chỉ tiêu khả năng thanh toán.

Chưa ghi nhận doanh thu từ dự án Việt - Ven

Năm 2013, dự án liên doanh Việt - Ven đã đi vào sản xuất ổn định (giai đoạn 1) cung cấp sản phẩm tiết kiệm điện cho các chương trình của Chính phủ Venezuela giúp DQC có được nguồn doanh thu ổn định từ việc cung cấp bán thành phẩm cho dự án. Bên cạnh đó, DQC còn khoảng 8 triệu USD doanh thu từ việc cung cấp máy móc thiết bị, dây chuyền lắp đặt cho dự án này (hợp đồng EPC). Ban lãnh đạo công ty cho biết, trong năm công ty chưa hạch toán khoản doanh thu này do chưa nghiệm thu xong giai đoạn 1 của dự án. Việc nghiệm thu phụ thuộc nhiều vào phía bạn do đó công ty cũng chưa xác định được thời điểm cụ thể sẽ hạch toán khoản doanh thu này.

Công tác đầu tư xây dựng

Năm 2013, nhằm nâng cao năng lực và tăng cường tính chủ động trong sản xuất, DQC đã đầu tư mới 1 dây chuyền sản xuất vỏ bóng compact công suất lớn tại xí nghiệp Đèn Ống, cải tạo dây chuyền sản xuất bóng đèn FPL tại chi nhánh Đồng An, lắp đặt thêm 1 dây chuyền lắp ráp đèn Compact tại xí nghiệp Ống Thuỷ Tinh.

Bước sang năm 2014, DQC lên kế hoạch dành khoảng 120 tỷ đồng cho công tác đầu tư xây dựng, trong đó 58 tỷ đồng dành cho đầu tư mặt bằng nhà xưởng, văn phòng làm việc. Công ty dự định sử dụng khoảng 75 tỷ đồng vốn tự có và vay ngân hàng phần còn lại để tài trợ cho kế hoạch này.

Hiện tại, công ty đang có 2 xí nghiệp đặt tại KCN Biên Hoà 1. Trước thông tin KCN này sẽ phải di dời thời gian tới, ban lãnh đạo công ty vạch ra 2 hướng giải quyết. Một là có thể mua đất mới đầu tư nhà xưởng. Và Hai là mở rộng chi nhánh Đồng An hiện tại. Đây cũng là một trong những khó khăn, có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và kết quả kinh doanh của công ty năm 2014.

Cổ tức 2013 vượt kế hoạch

Nghị quyết hội đồng quản trị ngày 10/04/2014 của công ty đã thông qua chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức  đợt 2 năm 2013 tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. Như vậy, cổ tức thực hiện năm 2013 của DQC là 20% tiền mặt, vượt 33% so với kế hoạch đặt ra đầu năm. Năm 2014, công ty tiếp tục đăt kế hoạch chi trả cổ tức 20% bằng tiền mặt.

Dự phóng và định giá

Ban lãnh đạo công ty cho biết, Quý 1/2014, doanh thu của công ty ước đạt 215 tỷ đồng, tăng 14.3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 26 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước.

Chúng tôi cho rằng, năm 2014, DQC sẽ hoàn thành kế hoạch doanh thu 1,000 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp ước đạt 270 tỷ đồng (biên lãi gộp giảm). Tiến độ thu hồi công nợ tiếp tục duy trì đúng hẹn giúp công ty có khoảng 75 tỷ đồng doanh thu từ lãi chênh lệch tỷ giá và lãi bán hàng trả chậm (lãi bán hàng trả chậm giảm). Lợi nhuận trước thuế ước đạt 125 tỷ đồng, giảm 24% so với năm 2013, vượt 52.4% kế hoạch 2014.

Với những tín hiệu khả quan từ tăng trưởng doanh thu, tiến độ thu hồi công nợ, chúng tôi nâng mức định giá theo phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFF của cổ phiếu DQC lên 47,154 đồng, cao hơn 21% so với giá đóng cửa ngày 14/04/2014.

 

Nguồn: finandlife|VFS Research

Tags:

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

Blog của HUỲNH NGỌC THƯƠNG, chuyên viên
phân tích đầu tư chuyên nghiệp, hơn 12 năm kinh nghiệm phân tích đầu tư tại thị trường Việt Nam. Blog phục vụ cho mục đích lưu trữ, tham khảo thông tin và chia sẻ góc nhìn cá nhân (không đại diện cho tổ chức nơi tác giả đang làm việc). Tác giả không đảm bảo tính chắc chắn và không chịu trách nhiệm khi người sử dụng thông tin từ website cho hoạt động đầu tư, mua bán chứng khoán của mình.

 

LINKEDIN

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu