Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (UpCOM: MCH) Kết Quả Kinh Doanh Q3/2023 ấn tượng, định giá rẻ nhất ngành tiêu dùng

by finandlife15/11/2023 16:57

“Giá cổ phiếu sẽ vận động xoay quanh trục giá trị doanh nghiệp”

Công ty liên tục tăng trưởng, từ 12 ngàn tỷ doanh thu năm 2013, lên 17 ngàn tỷ năm 2018, lên 27 ngàn tỷ năm 2022. Kế hoạch 2023 đạt 31,500 tỷ đồng, +16.8%yoy.

Lợi nhuận sau thuế tăng từ 2 ngàn tỷ 2017 lên hơn 5 ngàn tỷ 2022. Kế hoạch năm 2023 đạt 6,500 tỷ, + 17.5% yoy.

Bảng cân đối kế toán ngày càng lành mạnh, nếu như nợ chiếm 46% tổng tài sản năm 2014 thì nay chỉ còn 36%. Công ty có tiền ròng 300 tỷ (Tổng tiền và tương đương lớn hơn nợ ngân hàng 300 tỷ đồng).

Mỗi năm công ty tạo ra 6 đến 7 ngàn tỷ dòng tiền. Đây là cổ máy tạo tiền quan trọng nhất của Tập Đoàn Masan.

Cổ tức tiền mặt chia trung bình 70-80% lợi nhuận làm ra. EPS trượt 4 quý đạt 9,155 đồng/cp, đã ứng tiền 4,500 đồng vào tháng 7/2023. Kỳ vọng cổ đông còn được nhận thêm >2000 đồng trong đại hội cổ đông sắp tới. Cổ tức tiền ròng mỗi năm quanh 6,800 đ/cp, tức suất sinh lãi cổ tức đạt 8.5%, rất hấp dẫn.

Giá trị hợp lý vốn hóa thị trường ước đạt 85 ngàn tỷ đồng, cao hơn 50% so với vốn hóa thị trường hiện tại.

Idea đầu tư: Mua một doanh nghiệp tiêu dùng hàng đầu với giá trị thật cao hơn 50% so với giá thị trường, chưa tính yếu tố tăng trưởng những năm tiếp theo. Được nhân cổ tức tiền mặt hàng năm >8%.

NOT BAD DEAL

Tags:

Stocks

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (UpCOM: MCH) cỗ máy tạo tiền cho MSN

by finandlife21/02/2023 08:32

“Without labor nothing prospers"

― Sophocles, ancient Greek tragedian

Công ty liên tục tăng trưởng, từ 12 ngàn tỷ doanh thu năm 2013, lên 17 ngàn tỷ năm 2018, lên 27 ngàn tỷ năm 2022.

Lợi nhuận sau thuế cũng tăng từ 2 ngàn tỷ 2017 lên hơn 5 ngàn tỷ 2022.

Bảng cân đối kế toán ngày càng lành mạnh, nếu như nợ chiếm 46% tổng tài sản năm 2014 thì nay chỉ còn 33%.

Mỗi năm công ty tạo ra gần 6 ngàn tỷ dòng tiền. Đây là cổ máy tạo tiền quan trọng nhất của Tập Đoàn Masan.

Mặt dầu nền tảng cơ bản doanh nghiệp ngày càng lành mạnh và cải thiện, nhưng giá cổ phiếu lại đi theo hướng ngược lại, nếu như vốn hóa năm 2019 đạt 51 ngàn tỷ, năm 2020 đạt 66 ngàn tỷ, năm 2021 đạt 82 ngàn tỷ, thì nay chỉ 52 ngàn tỷ. Tức quay về giá của gần 4 năm trước.

Đây là vùng giá thấp so với định giá doanh nghiệp, giá trị hợp lý vốn hóa thị trường ước đạt 80 ngàn tỷ, hay tương đương 110 ngàn đồng/cổ phiếu, tiềm năng tăng giá 50%.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

DISCLAIMER

I am currently serving as an Investment Manager at Vietcap Securities JSC, leveraging 16 years of experience in investment analysis. My journey began as a junior analyst at a fund in 2007, allowing me to cultivate a profound understanding of Vietnam's macroeconomics, conduct meticulous equity research, and actively pursue lucrative investment opportunities. Furthermore, I hold the position of Head of Derivatives, equipped with extensive knowledge and expertise in derivatives, ETFs, and CWs.

 

To document my insights and share personal perspectives, I maintain a private blog where I store valuable information. However, it is essential to acknowledge that the content provided on my blog is solely based on my own opinions and does not carry a guarantee of certainty. Consequently, I cannot assume responsibility for any trading or investing activities carried out based on the information shared. Nonetheless, I wholeheartedly welcome any questions or inquiries you may have. You can contact me via email at thuong.huynhngoc@gmail.com.

 

Thank you for your understanding, and I eagerly anticipate engaging with you on topics concerning investments and finance.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu