GREAT BUSINESS THỰC PHẨM CHOLIMEX (UPCOM: CMF)

by finandlife03/04/2023 08:34

Kết thúc năm 2022, CMF thực hiện được 3,219 tỷ doanh thu, tăng 28% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 222 tỷ, tăng 19% cùng kỳ.

Cơ cấu bảng cân đối vô cùng lành mạnh, nợ chiếm 42% tổng tài sản, tiền ròng (tiền và tương đương - nợ vay) đạt 416 tỷ đồng, tức công ty đang dư tiền đem gửi ngân hàng hơn 400 tỷ.

Cholimex là thương hiệu thân thuộc của người VN, đây đồng thời là một doanh nghiệp tuyệt vời. Phát triển ở cả trong nước và nước ngoài, với doanh thu xuất khẩu hơn 25%. Doanh số đã tăng gần 4 lần; lợi nhuận tăng gần 7 lần trong 10 năm.

Giá trị hợp lý vốn hóa thị trường ước tính đạt 3000 tỷ đồng, trong khi đó vốn hóa hiện tại chỉ đạt 1300 tỷ đồng, tiềm năng tăng giá hơn gấp đôi.

Công ty được sở hữu bởi 3 cổ đông tổ chức lớn là CTCP Xuất Nhập Khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, 40.72%; Cty TNHH MTV Thực phẩm Ma San, 32.83% và Nichirei Foods Inc của Nhật Bản, 19%.

Nhờ cơ cấu cổ đông lớn đủ phân hóa và kiểm soát chéo, nhà đầu tư không cần phải lo về rủi ro đại diện.

Phần còn lại trôi nổi hơn 7%, ai nắm được sẽ có lợi thế bán lại cho 1 trong 3 cổ đông đang sở hữu với giá tối thiểu bằng giá trị hợp lý.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

DISCLAIMER

I am currently serving as an Investment Manager at Vietcap Securities JSC, leveraging 16 years of experience in investment analysis. My journey began as a junior analyst at a fund in 2007, allowing me to cultivate a profound understanding of Vietnam's macroeconomics, conduct meticulous equity research, and actively pursue lucrative investment opportunities. Furthermore, I hold the position of Head of Derivatives, equipped with extensive knowledge and expertise in derivatives, ETFs, and CWs.

 

To document my insights and share personal perspectives, I maintain a private blog where I store valuable information. However, it is essential to acknowledge that the content provided on my blog is solely based on my own opinions and does not carry a guarantee of certainty. Consequently, I cannot assume responsibility for any trading or investing activities carried out based on the information shared. Nonetheless, I wholeheartedly welcome any questions or inquiries you may have. You can contact me via email at thuong.huynhngoc@gmail.com.

 

Thank you for your understanding, and I eagerly anticipate engaging with you on topics concerning investments and finance.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu